Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ken dan tusschen de stille, eenvoudige, rustige purperverkoopster, eene Joodsche vrouw, en den wreeden, hardnekkigen, onverbiddelijken stokbewaarder uit de Heidenen. En zie, het Woord van God wordt beiden verkondigd, en die Joodsche vrouw opent haar hart voor de blijde boodschap, en de Heidensche stokbewaarder, verbroken en verbrijzeld in het binnenste zijner ziel, roept smeekend uit: //Wat moet ik doen opdat ik zalig worde ?" En Lydia dwingt den Apostel om bij haar te blijven, en de thans herbergzame stokbewaarder ontvangt hem gastvrij aan zijnen disch. Overal waar zich Christelijk leven openbaart, doet zich tevens die verscheidenheid voor, in de wijze, waarop God ons tot zich trekt, in de wijze waarop wij Hem dienen, in de wijze, waarop wij de uitbreiding van Zijn Koningrijk bevorderen.

Ziet, het eerste gedeelte der vermaning tot u gerigt, was: Laat er verscheidenheid onder u zijn, maar staat in éénen Geest, en bewaart de eenheid des gelooft; dus verscheidenheid bij eenheid des geloofs. Het tweede woord, dat de Apostel uitspreekt, is verscheidenheid en verschillende wapenen tegenover eenen gemeenschappelijken, alles bedreigenden vijand, en een gezamenlijk strijden met één geloof door en voor het geloof des Evangelies. De Christen wordt eerst voorgesteld onder het beeld van eenen wandelaar; als zoodanig mag hij niet berusten bij hetgeen hij verkregen heeft; mag hij niet blijven zien op den weg dien hij afgelegd heeft; mag hij niet in het begin of op het midden blijven stilstaan; mag hij zich niet aan eenebehagelijke rust overgeven, maar moet hij steeds voorttrekken, moet hij steeds zijne reis, al is zij ook eene gevaarlijke, en al wordthq ook van alle zijden door hinderpalen en moeijelijkheden omringd, voortzetten, moet hij steeds voorwaarts trekken totdat hij binnengetreden is in het huis zijns Vaders en de eeuwige rust is ingegaan. Maar een Christen, zegt u de tekst, is ook een strijder, zoodanig heeft hij eenen ontzaggelijken kamp te voeren, als

3*

Sluiten