Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zetten en de uitvoering van zulk een plan vstórinderen, mag dit niet als bewijs strekken, hoe oneindig velen er zijn onder hen, die den naam van Christenen dragen, die geen deel aan Christus hebben en nimmer de kracht Zijner getuigenis aan hunne harten hebben ondervonden? Bigt dan uwen blik op de duizenden en tienduizenden Naam-Christenen in dit land en in andere landen aanwezig, en vervolgens op die millioenen Joden, Huw denen en Mahomedanen, tot wie nog nimmer de blijde boodschap der zaligheid is doorgedrongen, of die haar hardnekkig blijven verwerpen en vertreden. Krijgsknechten van Christus,, welk eene overweldigende, welk eene ontzaggelijk zware taak is het dan te strijden door of voor het geloof des Evangelies f 4

Laten de wapenen zeeï Onderscheiden en zeer verschillend zijn;' laat de rijke, die overvloed heeft aan het goed dezer wereld, zijn geld er vootfi'-lfeonderen; laat hij die tien talenten heeft zijne» tien talenten, en die een talent heeft zijn ééne talent gebruiken; 'laat hij die bij uitnemendheid de gave des gebeds gekregen heeft voorgaan in den gebede; laat hij die de gave der welsprekendheid ontvangen heeft al de kracht der geheiligde welsprekendheid in de dienst van en in den strijd voor zijnen Meester gebruiken; laat hij die eene goede pen heeft ontvangen schrijven en het Evangelie bij. geschrifte verkondigen, welke ook de talenten, welke ook de gaven, welke ook de krachten mogen zijn, die de Heer heeft geschonken; — een ding verlang ik, neen niet ik, een ding verlangt Paulus, neen niet Paulus, één ding verlangt de Heilige Geest, dat gij strijdt, dat gij gezamenlijk strijdt voor en door het geloof des Evangelies. Als iets ons verzwakt, mijne geliefde vrienden., dan is het niet zoozeer de ons van alle zijden dreigende en benaauwende vijand, als wel de verdeeldheid die er onderling bestaat onder de soldaten van hetzelfde leger, onder de volgelingen van denzelfden meester, onder menschen die denzelfden Heer Kefhebben en dienen, die naar denzelfden naam genoemd worden; dan is het de twist die onder Christenen heerscht, de mis-

Sluiten