Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lijkste vrucht zijn van een zaad 15 jaren lang uitgestrooid, dat zou eene vrucht zijn waarvoor Heidenen en Joden God zouden danken, waarover de engelen in den hemel, ja waarover Jezus zélf, zich met onuitsprekelijke blijdschap verheugen zoude.

En nu ten slotte beveel ik u aan den Heer en het Woord Zijner genade. Het zou dwaas zijn te zeggen: Lk zal u niet vergeten en het zou dwaas zijn u te vragen: Vergeet ook mij niet. Neen, toehoorders! daarvoor hebben wij te lang met elkander gebeden en gestreden, geleden en geworsteld, daarvoor zijn wij te lang met elkander in hetzelfde kerkgebouw tezamen geweest, daarvoor hebben wij te lang met elkander hetzelfde Woord aangehoord, daarvoor zijn de banden in Christus gelegd te hecht, dan dat .zij door tijd of eeuwigheid zouden kunnen losgemaakt worden. Dit neemt toch niet weg, dat even als ik voor God besloot uwer gedachtig te zullen zijn, ik ook mij en de mijnen en mijne gemeente te Londen* aan uwe gebeden aanbeveel. Jk heb het dikwijls ondervonden, dat ik op reis gaande, als op de vleugelen des gebeds gedragen werd. Bidt voor mij en mijne gemeente. Bi verlaat hier eene schare van vrienden, voor eene gemeente, die ik nog weinig ken, en ik weet niet wat mij in Londen te wachten staat. Daarom rigt ik dit verzoek tot allen: Bidt voor mij. Bidt, dat de Heer ook in Londen, even als hier, liefelijke vruchten schenke. Lk zal haar veel van deze plaats kunnen verhalen en haar veel van deze ure mededeelen. Bidt den Heer, dat zoo ik weder tot u kom, ik ook aan u weder liefelijke uren, aldaar genoten, zal kunnen vertellen. Bidt den Heer, dat Hij mij ook zielen in Londen schenke, opdat, zoo wij elkanders aangezigt niet meer mogten zien, vele zielen uit Londen en uit Amsterdam, mijne blijdschap en mijne kroon,elkander voor het aangezigt van God mogen ontmoeten, tot prijs en verheerlijking en eere van den Vader en den Zoon en den Heiligen Geest tot in alle eeuwigheid?^

Sluiten