Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bepalende van den kring, waarin zich hare nadeelen kunnen doen gevoelen.

Maar de schadelijkheid eener leer behoort niet alleente worden afgemeten naar de mate van het kwaad, dat daaruit als uit eene bron voortspruit, maar ook naar het goede, waarvan zij door hare dwalingen de ontwikkeling verhindert, en het is vooral ook uit dit laatste gezigtspunt, dat ik uwe leer aanmerk als voor Nederland hoogst verderfelijk.

Eene beschrevene staatswet toch beteekent weinig, beteekent niets, wanneer niet de Natie, voor welke zij bestemd is, zich met hare voorschriften vereenzelvigt, hare instellingen op prijs stelt, hare waarborgen als een nationaal eigendom aanmerkt. Hetgeen van alle wetten waar is, dat zij onvruchtbaar blijven, indien zij niet uit de volks-zeden en volks-begrippen voortspruiten, of allengs in de volks-zeden en volks-begrippen overgaan, is in verhoogde mate waar, ten aanzien van de wet der wetten, de grondwet. De ontwikkeling van constitutionelen zin, van public spirit, is hetgeen vooral aan de nieuwe staatsregeling kracht en leven moet bijzetten.

Uwe redeneringen nu hebben de onmiskenbare strekking) om aan een aanzienlijk en achtenswaardig gedeelte uwer Medeburgers, ook daar waar gij niet slaagt om hen uwe eigene stellingen te doen. aannemen, afkeer, verachting en wantrouwen in te boezemen tegen het rege* ringstelsel, waaronder zij leven, en hetwelk (volgens u) zijnen oorsprong verschuldigd is aan de zegepraal van atheïsmus en revolutie»

Gij maakt aldus, door eene geheel partijdige en éénzijdige beschouwing, de historie aan die strekking dienstbaar, door alle de onheilen, alle de misslagen, alle de beroeringen, alle de gruwelen, die het jongste en het

Sluiten