Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

regeringstelsel naauwelijks in naam bestaan; sedert dien tijd werden door een bewind, alleen door zijne beginselloosheid, zijne onvruchtbaarheid *) en zijne nederlagen gekenmerkt, de minst overspannene verwachtingen schromelijk teleurgesteld. Dit voor zijne eer te laat afgetreden

*) De Heer Groen tan Prinsterer, zich in eene nieuwe brochure (De Ministeriën de Kempenaer en Thorbecke) tot »pleitbezorger der gevallen Ministers" opwerpende (bl. 37), Terdedigt hen op zijne wijze, door de stelling, dat de Revolutie-leer geene betere vruchten draagt. Zij hebben de beginselen verloochend, welke zij verkondigd hadden, (bl. 15); dat is het uitvloeisel tan het liberalismus. Zij hebben eene reactionaire gedragslijn gevolgd (bl. 17); dat is het uitvloeisel van het liberalismus. Zij hadden geene vastheid van beginselen of eenheid van maatregelen en regeringsplan (bl. 19); dal is het uitvloeisel van het liberalismus. Hunne politiek heeft jammerlijke gevolgen gehad; al wat in eene constitutionele monarchie onmisbaar is, werd gemist (bl. 20); dit is het uitvloeisel van het liberalismus. 'Wij verkeeren in- eene jammerlijke gesteldheid, omdat er bij het Ministerie geene eenheid en zedelijke kracht was (bl. 28); dit is het uitvloeisel van het liberalismus. De Heer Groen van Prinsterer duidt het echter der vrijzinnige partij zeer ten kwade, dat zij de mannen verloochent , van wie hij zelf getuigt, dat zij hunne vroeger verkondigde beginselen hebben verloochend. Ziedaar de regtvaardigheid, waarmede hij zijne tegenpartij beoordeelt; ziedaar de onpartijdigheid, waarmede hij de feiten voordraagt. En hij eindigt nogtans zijne brochure, met het gezegde , hetwelk de kritiek bevat van zijn geheel werkje : » Redeneren kan goed »zj'n , maar de feiten moeten blijven staan. Nooit mag drift en vooringeno• menheid uit het oog doen verliezen, dat historische waarheid de grondslag "is van politiek overleg1."

In zonderlinge tegenspraak met zich zelve, na de onvruchtbaarheid en beginselloosheid van het gevallen Ministerie als noodwendig uitvloeisel van het liberalismus te hebben beschouwd, zegt hij omtrent het Ministerie Thorbecke (bl. 44): »Ongetwijfeld zal er onder zijn bestuur een einde > komen aan weifeling en inertie. Ongetwijfeld aal er vastheid en veerkracht worden bespeurd."

De gevallene Ministers hebben eene te wreede straf ondergaan in de verdediging van den Heer Groen van Prinsterer. Doch ook deze is, op zijne beurt, niet ongestraft gebleven. De Nederlander heeft deze zïjne Brochure geprezen.

Sluiten