Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ministerie is slechts sedert eenige dagen opgevolgd door een ander, waarover het oordeel billijk blijft opgeschort, tot dat zijne zamenstelling door daden zal zijn geregtVaardigd.

Het vertegenwoordigend regeringstelsel heeft derhalve hier te lande noch door weldaden zijn burgerregt kunnen verkrijgen, noch door den toets der ervaring uwe afkeuring geregtvaardigd. De groote meerderheid der Natie, door maatschappelijke stelling, door zorg voor eigen bedrijf of door gemis van staatkundige ontwikkeling, uitgesloten van een bespiegelend onderzoek, heeft behoefte aan bevestiging. Bij onkundigen, die uit onwetendheid, gelijk gij uit stelselmatige vooringenomenheid, Molé en Güizot met Proudhon en Louis Bianc verwarren , heeft uwe beschuldiging van de constitutionele begrippen als revolutionair eenige kans van ingang, gelijk soms aan zwakke gemoederen door de uitspattingen van het bijgeloof en de dweepzucht afkeerigheid van godsvrucht kan worden ingeboezemd.

Een achtenswaardig gedeelte der bevolking, waarvan echter de constitutionele ontwikkeling nog onbestemd is, wordt door uwe oordeelvelling, ligtelijk of in zijne onverschilligheid, of in zijne vooringenomenheid, waar die aanwezig is, gesterkt. Velen zullen, zonder zich onder uwe banieren te scharen, ligtelijk zich verontrust gevoelen door uwe dubbele aantijging, aan de godsdienst en aan de revolutionaire beroeringen ontleend.

Het is mij derhalve toegeschenen, eene tweeledige nuttigheid te hebben, eensdeels, te gelijk met de wederlegging uwer theokratische leer, zoo buitensporige lasteringen tegen het constitutionele regeringstelsel te bestrijden, anderdeels dat stelsel zelf in zijne ware beginselen te doen kennen. Van daar het opschrift dezer

Sluiten