Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

brieven: de Theokratie en het Vertegenwoordigend Regeringstelsel.

Tegen die namen alreeds zult gij bedenkingen opperen.

Ik betwist u niet het regt op uwe eigene terminologie, doch de wederkeerigheid is eene billijke voorwaarde van den strijd, en, waar de bedoeling duidelijk is, kan een twist over woorden slechts kwalijk zwakheid verbergen.

Ik noem uwe leer de Theokratie, gewis met meerder regt, en met mindere krenking, dan waarmede gij de geheele Constitutionele School van Atheismus beschuldigt. Ik ben niet onkundig, gelijk gij vooronderstelt — omnibus et lippis notum et tonsoribus — dat de leer der legitimiteit zich in meer zachte en minder antieke vormen heeft gewrongen.

Ik noem het regeringstelsel, hetwelk ik tegen uwe aanvallen verdedig, hét constitutionele of vertegenwoordigende stelsel: ik laat u gaarne de vrijheid het, uit uw gezigtspunt, met den naam van de Revolutie-leer te bestempelen.

Laat ons geen' van beiden den strijd ontwijken of belemmeren, door het schamel voorwendsel van elkanders taal niet te verstaan, waar het beginsel, hetwelk gij voorstaat, door mij wordt ontkend, en het beginsel, hetwelk ik verdedig, door u wordt-geloochend.

Ik zal zorg dragen, dat duidelijkheid van bewoordingen de mogelijkheid van eiken woordentwist uitsluite, en alreeds in den aanhef het verschil van beginselen duidelijk afbakenen.

Voor u is de Staat, zoo als die is, een uitvloeisel der Godheid, is door haar zelve onmiddellijk gesticht, beveelt de regering uit krachte van eene goddelijke opdragt, en is de Vorst de gezalfde des Heeren.

Sluiten