Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Voor u is elk stelsel van regering, hetwelk niet op dit uw beginsel berust, revolutionair en atheïstisch.

In dat beginsel alleen vindt gij heil, wijsheid, zekerheid, rust, eensgezindheid; daarbuiten onheil, dwaasheid , tweedragt, omkeering, omwenteling.

Ik zal aantoonen, dat uw beginsel geen enkel feit opheldert, niets bewijst, niets verklaart, niets schept, niets waarborgt, en, behalve het bevallige en aanlokkelijke der vi'ome uitdrukking, welke ik, ware zij onschadelijk, gaarne zoude huldigen, niets beteekent. De vroomheid der uitdrukkingen kan mij niet bevredigen, indien ik, met u zoekende, daarachter niets zal kunnen vinden, dan een ijdel schaduwbeeld, eene bloote hersenschim.

Ik zal aantoonen, dat met uw beginsel geene staten kunnen gesticht en geene staten kunnen behouden worden.

Ik zal aantoonen, dat door uw beginsel geene omwentelingen kunnen voorgekomen, en geene omwentelingen kunnen geëindigd worden.

Ik zal aantoonen, dat uw beginsel door de geschiedenis niet wordt geregtvaardigd.

Ik zal aantoonen, dat uw beginsel door de godsdienst niet wordt bekrachtigd, en dat derhalve de verloochening van uw beginsel niet is de verloochening van God.

Voor mij is de Staat, zoo als die is, een uitvloeisel van den maatschappelijken wil, eene menschelijke stichting , beveelt de regering uit krachte der nationale opdragt, en is de Vorst de eerste Vertegenwoordiger van de nationale eenheid.

In dit beginsel vind ik waarheid. De waarheid is altoos heilrijk.

Ik zal aantoonen, dat dit beginsel alles verklaart, en

Sluiten