Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

alles bevredigt, en dat er geene behoefte is, de toevlugt te nemen tot eene fictie.

Ik zal aantoonen,. dat dit beginsel geene omwentelingen veroorzaakt, en elke omwenteling alleen daardoor kan worden geëindigd.

Ik zal aantoonen, dat dit beginsel door de geschiedenis ontegensprekelijk wordt bevestigd.

Ik zal aantoonen, in strijd met uwe liefdelooze oordeelvelling , dat dit beginsel niet alleen niet het kenmerk draagt van Atheismus, maar volkomen overeenstemt met de eenige ware Theokratie, welke de grondslag is van elke Godsdienst, daarin niet afwijkende van de ware wijsbegeerte.

Er is slechts eene enkele Theokratie: God is de Alregeerder, de Albestuurder. Boven alle Vorsten en Volken, boven alle menschelijke stichtingen en stelsels, boven het gewoel en den strijd van secten en van meeningen, boven alle ontwerpen en berekeningen en verbindingen en verdeeldheden der staatkunde, regeert God. De historie der menschheid schenkt ons (het is een heerlijk geschenk, en de meest bevoorregten kunnen met hunnen beperkten blik niet hooger reiken,) een flaauw begrip van de goddelijke leiding, van een klein deel van het groote wereldplan. De magtigsten zijn slechts Zijne zwakke, afhankelijke werktuigen-j de vermetelste besluiten , de stoutste ondernemingen, mogen zij falen of gelukken, zijn slechts middelen, dienstbaar en ondergeschikt aan een doel, dat Hij alleen kent, en Hij alleen verwezenlijkt.

In 'die Theokratie kan ik, zoowel voor de gebeurtenissen der wereld en van mijn Vaderland, als voor de lotgevallen van mijn eigen leven, met een vertrouwen

Sluiten