Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nemen niet, om, naar uwen voorgang, mijn werk met veelvuldige aanhalingen te beladen. Het geldt hier niet eene pronkvertooning van belezenheid (door velen te vaak met geleerdheid verward), maar den strijd voor waarheid. Uw werk heeft noch in duidelijkheid, noch in bewijskracht, gewonnen door de nooit eindigende aanhalingen , hetzij van u zelve, hetzij van anderen. Waar gij het gezag van andere schrijvers inroept, zal hun gezag niet meer, dan de door hen aangegevene bewijsgronden, kunnen gelden, en waar gij ons met kwistige hand plaatsen uit uwe vroegere geschriften teruggeeft, zullen zij, indien gij eenmaal gedwaald hebt, alleen ons zeggen, dat gij in de dwaling volhardt.

Aangenaam zal het mij zijn, bij het verschil van beginsels, bij het onderscheid van stelsels, mij soms met door u gemaakte aanmerkingen te kunnen vereenigen. Voorstander als ik steeds geweest ben van de historische school, ben ik niet alleen geneigd hare lessen uit het voorleden op het tegenwoordige van toepassing te maken, maar ontleen ik aan haar de overtuiging, dat de staatkundige verlichting niet de vrucht moet zijn van het geweld; dat het duurzame goede alleen langzaam kan gedijen en rijpen; dat de trapsgewijze ontwikkeling der menschheid, niet de omkeering der maatschappij, het geoorloofde en loffelijk doel moet zijn van het streven van hen, aan wie de Voorzienigheid de met hooge verantwoordelijkheid verbondene gave heeft verleend van invloed op hunne tijdgenooten.

Deze leer, met vele andere gematigde en kundige mannen, belijdende, en naar haar steeds mijne handelingen rigtende, geloof ik, dat het geene zeer bezwaarlijke taak is, die leer van de tweeledige blaam te zuiveren,

Sluiten