Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zulk eene naauwe betrekking, dat de eene treurt en kwijnt om de andere."

En nn nog een woord! tot u, kinderen Gods, in het algemeen, zoowel hoog als laag van rang, zoowel Leeraars als leden! Het ié tijd , om te ontwaken; de nood i#wihgend en het land is wit om gebraakt te worden. Wendt u dan, in de eerste plaats, in uwe binnenkameren tot God, den Alziende en Afaiagtige, met uwe smeekingen en gebeden; Hij , de Alwetende, hoort en verhoort het gebed des regt vaardigen. Bij Hem is niets onmogelijk; Hïj kan en wil helpen ; Hij spreekt en het is er, Hij gebiedt en het staat er. Maar er is, in de tweede plaats, meer te doen, dan enkel bidden. Men moet waken en strijden. Plaatst u dan manmoedig onder de banieren van uwen Koning jezus , en trekt wel gewapend op, als geoefenden in den 'strijd, tegen de vrijzinnigen, die Kerk en Land bederven. Gij wordt opgeroepen tot den strijd'; zijt gij echter doof vöor den wapenkreet, zoekt gij u te verschuilen achter de onmagt — ach f dat God dan de trage banden en de slappe knieën in u oprigte! Anders doet gij ■ :Wè1, als dooven voor de roepstem, u onder de tegenpartijders te rangschikken: want die niet met ons is, die is tegen ons, en diè*lfiët vergadert, die vèrströdft. God verhoede zulks echter genadiglijk, en Hij geve aan alle regtzinnige Gereformeerden in ons Yaderland, in deze tijden van gevaar, een open oor en hart voor de -IHédrukkelijke vermaning van paulus , den Apostel des Heeren (Efez. VI: 10 enz.): Poorderï', mijne broêd&fiit tpordt krachtig in den Heere en in dé sterkte1 zijher

Sluiten