Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

overbodig acht, na hetgeen ik gezegd heb van het artikel uit N°. 9, het artikel in N°. 12 voormeld breedvoerig te wederleggen, vind ik het nogtans niet ongepast, op eenige van deszelfs punten de aandacht mijner regtzinnige lezers beknoptelijk te vestigen.

De aanhef van dit artikel uit N°. 12 is: »dat men met veel genoegen en belangstelling gelezen heeft zekere Plegtige verklaring, afgelegd door een aantal leden der Hervormde Gemeente te Groningen, tot beantwoording van het geschrift, getiteld: Aan de Hervormde Gemeente, in Nederland.,'*

Deze verklaring, die moest dienen, om de wereld te bewijzen, dat de drie Groninger Professoren geene vossen in des Heeren wijngaard, maar getrouwe dienstknechten zijn van het Hervormd Kerkgenootschap, en welke verklaring door 334 ledematen van Groningen onderteekend is, bewijst geenszins, dat genoemde Professoren gelijk, en dat de Adressanten ongelijk hebben. Neen; deze is, naar ons gevoelen, slechts een bewijs, dat een getal van 334 ledematen der Groninger Gemeente met de Professoren dwaalt. Er zijn bij deze Gemeente misschien driemaal 334, welke deze verklaring niet hebben willen onderteekenen, zoodat, indien het bij het gevoelen van regtzinnig of onregtzinnig Gereformeerd op veelheid van stemmen of onderteekeningeu aankomt, deze verklaring er, van die zijde beschouwd, al vrij mager uitziet. Driehonderd vierendertig is toch voor eene Gemeente als Groningen een gering getal, en kan niet pleiten, bij een onbevooroordeeld beschouwen, voor het belangrijke dier plegtige verklaring, even min als de betuiging in het artikel: »dat daaronder de

Sluiten