Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hebben. Hét doel der Dordsche Synode was geene scheuring, maar eensgezindheid, geene rampen, maar het heil der Kerk, — en sedert het bestaan dier Synode, dat is sedert 225 jaren, hebben tienduizende en tienduizende Gereformeerden in ons Vaderland bij de Dordsche leer hun troost in leren en sterren gevonden. Een ondankbaar nageslacht kan alleen zoo spreken, als hier dit artikel spreekt; een leugengeest, onbeschaamde leugengeest en drieste domheid durft staande houden, dat de Adressanten, en met hen alle regtzinnige Gereformeerden, het gezag van de Formulieren boren het gezag van den Bijbel stellen. De Bijbel is het eenige fondament, waaruit de Formulieren ontleend zijn tot een rigtsnoer voor heji, die den naam van Gereformeerd aannemen. Zoolang elk Gereformeerde dezen op den Bijbel gegronden leiddraad in eere houdt en eerbiedigt, zal er rust cn vrede bij de Gereformeerde Kerk heerschen, terwijl in het omgekeerd geval verderfelijke onrnst en ondermijnende tweespalt zal plaats grijpen, gelijk thans, helaas! in ons Vaderland het geval is.

Het artikel tracht verder het gedrag der van de Gereformeerde leer afwijkende Groninger Hoogleeraren te verdedigen door;ee)i argument, dat, op de keperc4>$schouwd, vrij mank gaat. Het beschouwt de Hoogleeraren , als in hunne betrekkingen aangesteld door den Koning. Is dit een bewijs, dat zij Zuiver Gereformeerde Professoren zijn ? Geenszins. Zij zijn bij hunne aanstelling niet door of van wege Zijne Majesteit getoetst, maar zeker, op voordragt van derden, door Z. M. benoemd. Trouwens de Staat, die van de Kerk gescheiden, is, is ook niet geroepen om de gevoelens der gees-

Sluiten