Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Al wat met dit onfeilbaar rigtsnoer niet overeenkomt, verwerpen zij, uit grond van hun hart, overeenkomstig hetgeen de Apostelen' geleerd hebben, wanneer zij zeggen : Beproeft de geesten of zij uit God zijn, en zoo iemand tot u komt en deze leer- niet medebrengt, ontvangt hem in uw huis niet." Nog wordt ons toegeroepen': ontvangt, Nederlanders! geene dwaalleeraars op Hoogescholen of in het huis des Heeren, hoe schoonschijnend en in welk een schapenvacht ook gewikkeld, zij u naderen, — weêrstaat hen, ijvert tegen hen, tijdelijk en ontijdelijk, en brengt hunne schadelijke en verderfelijke ketterijen aan het licht! — Eere zij , niet zich gematigd noemende Godgeleerden, die de Verguizing der regtzinnige leer in ons Yaderland koelbloedig, als Laodiceërs aanzien, of wel listiglijk helpen en bevorderen; neen: eere zij, en Gods genadige zegen schrage, mannen als de zeven Haagsche Heeren 1 Zij weten en beseffen te wel, dat, wanneer men met zachte middelen, het belang van ons zinkend hervormd Kerkgenootschap wil behartigen, zulks niets -zal baten, maar eindelijk, tenzij God het verhoede, onmisbaar uitloopen op de afschaffing, zoowel aan de Hoogescholen als in de Gereformeerde Kerken onzes Yaderlands, van alles, wat zuiver regtzinnig, Gereformeerd en gegrond is op het Woord van den Drieëenigen God. — Zachte heelmeesters zouden hier stellig de wonden verergeren, daarom aarzelen de Haagsche Heeren niet, openlijk en rondborstig, als mannen, die waarlijk den Heere vreezen, maar zich door geene menschenvrees laten besturen, noch misleiden, de kwaal in hare hartader aan te tasten, en po-

Sluiten