Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dijk te Harderwijk, Secretaris en Thesaurier. Daarenboven voegde zij zich 47 hulp-commissarissen uit onderscheidene hoofdsteden en dorpen van ons vaderland toe. De niet geringe en toch zeer gewenschte schikkingen met de drie spoortrein-directiën (van de Rhijn-, Hollandsche- en centraalsporen) bragt onze secretaris tot stand. Voor de inrigtiug eener groote, ijzeren cantine en de noodzakelijkste mondbehoeften werd op breede schaal gezorgd. Na biddend overleg, werd Donderdag 14 July tot feestdag bepaald, als zijnde meer midden in den zomer en minder met andere feesten en vergaderingen zameuvallende. Het programma werd, na veelvuldige correspondentie met de sprekers, opgemaakt, en de noodige publiciteit door de meest gelezene dagbladen gegeven. Daarenboven wilde men „de gemeenschap der heiligen" gaarne tot buiten de enge grenzen van ons vaderland uitstrekken, en zond men uitnoodigingen aan de hoofd comiteën der evangelische zending in Bazel, Bannen, Bremen, Berlijn, Parijs, Londen, Edinburg. Van allen ontvingen wij tot antwoord blijken van hartelijke sympathie, 't zij alleen schriftelijk, 't zij ook door de belofte van afgevaardigden te zullen zenden — het laatste uit Barraeu, Parijs, Londen en Edinburg. Omwonende aanzienlijke christenen hadden gastvrijheid voor de vreemdelingen aangeboden, terwijl voor de leden der hoofd-commissie het antieke kasteel Doorwerth openstond, en enkelen hunner reeds eenige dagen vóór het feest aldaar door de christelijke burgvrouw en de haren op het vriendelijkst werden ontvangen. De mare, dat de heer capadose zijnen gast, den spaanschen geloofsgetuige matamoeos, ter feestviering zoude medebrengen, werkte electriserend op degenen, die ze vernamen. Ook zij vonden herberg binnen die oude riddermureu.

Voorts waren tal van voorbereidende schikkingen te maken, met wier optelling ik den lezer niet zal vermoeijen, en

Sluiten