Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eenige moeite door het onvermijdelijke gedrang of andere kleine ongelegenheid veroorzaakt.

Ten- 12£ aur riepen de bazuinen de aanwezigen weder bij de hoofdspreekplaats te zamen.

Dr. fabri, director van het zendinghuis te Bannen, begroette ons uit naam der Bhijn-Pruissische Zending, wees op den innigen band dezer Zending met Nederland, daar zij sints lange jaren in de Nederlandsche Oost-Indische bezitting, op Borneo en Sumatra hare Evangelieboden uitzond; herinnerde aan den arbeid, de moeite, het martelaarschap, van menigeen hunner, beval ze in onze voortdurende belangstelling en voorbede aan, hoopte ook velen onder ons op het aanstaande feest te Barmen te zien en den christelijken broederband met het stamverwandte Nederland alzoo naauw en naauwer te zien aangehaald. Zijne Hoogduitsche woorden werden na elke hoofdgedachte, door Ds. van ehltn in onze moedertaal overgebragt; zoo als daarna die der Engelsche en Schotsche Broeders door Ds. cohen snjabt.

Nu gaf de Heer looman, als ten vorigen jare, een kort overzigt van de verscheidene zending-vereenigingen in Nederland, haren tegenwoordigen toestand en werkzaamheden; namelijk van de vereenigingen, die zich hier hadden doen vertegenwoordigen, d. i. bijna allen. Hij deelde ons daarbij iets mede van zijne versche ervaring op het jongste Zendingsfeest te Bazel, en knoopte daaraan menigen puntigen wenk en goede vermaning. (Zie hierachter).

Daarna traden achtereenvolgens op: Bev. J. welsh, leeraar bij de Episcopaalsche kerk te Liverpool, Bev. george jamieson, leeraar der Engelsche kerk te Old-Aberdeen, (Schotland) en Rev. Dr. ceaig, Engelsch leeraar in Hamburg. Hunne christelijke begroetingen, herinneringen aan oude banden van geloofsgemeenschap, wenken en heilbeden, op mannelijken en bezielden toon geuit, troffen diep de harten der hoorenden. Men gevoelde daarbij, dat onze

Sluiten