Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Op een volgend feest zal door onzen Secretaris en Thesaurier openlijk verslag van de besteding aller penningen worden gegeven, waaruit gemoedelijke trouw en goed overleg zullen blijken.

Opmerkingen. 1° Het bewijs is nu herhaaldelijk geleverd, dat onze natie christelijk feestvieren kan. Hier was de kern der natie door alle standen vertegenwoordigd, 10 a 12000 menschen een ganschen dag feestvierend te zamen, zonder eenige ongeregeldheid, zonder dat eenig politie-agent eene hand behoefde uit te steken. Wat de Christenen in het buitenland kunnen, dat kunnen ook wij: voor weinig geld veel ware feestvreugde genieten. Het komt er maar op aan, dat het geschiede voor des Heeren aangezigt, in zijne vreeze. Voorts is niets anders noodig dan moedig aanvatten, geen gehoor geven aan kleingeestige bezwaren van zwaarmoedige, over-kritiesche zielen, en regeling met de noodige bedachtzaamheid. De uitkomsten van dit en het voorjarig feest hebben alle vrees beschaamd en alle billijke verwachting overtroffen. Doen wij nu winst met deze ervaring. Verzetten wij ons te ijveriger tegen alle onheilige volksfeesten, kermissen en dergelijken, in naam van voorgewende wezenlijke volksbehoefte nog soms verdedigd. Geef aan ons volk de vreeze des Heeren, en laat het gerustelijk feest houden; maar zonder deze zal ook het schoonste feest dra ontaarden op beklagelijke wijs. Vrije hemel, blaauwe lucht, groene boomen, evangelische woorden uit hot hart, gewijde liederen, zijn de beste bestanddeelen van een Nederlansch volksfeest. Dat is nu overvloedig gebleken.

Verre zij het echter van ons, dat wij onze feestviering in verkeerde, zelfbehagelijke ingenomenheid voor onverbeterlijk zonden houden en daarin nog niet veelvuldig gebrek zouden erkennen. Van welwillende en ook misschien van met-welwillende zijde heb ik aanmerkingen hooren maken,

Sluiten