Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

plaatsen zijn niet zoo gemakkelijk te vinden, en Wolfhezen is bijzonder geschikt.

e). „Eenige dames hebben hinder gehad van den cigarenrook, die met stof vermengd, soms de vrije inademing belemmerde, als zij daar stonden onder de digte drommen en luisterden naar de sprekers." Het spijt mij, dat vele mannen en jongelingen zoo verslaafd raken aan hun rooken, dat zij het gevoel voor liet welvoegelijke in dezen geheel schijnen te hebben verloren. Laat rooken wie rooken wil, maar de christelijke welvoegelijkheid en liefde gebieden, dat men daarmede de lucht voor een ander niet mag bederven en het nalate, wanneer gebeden, gezongen en over de heiligste belangen gesproken wordt.

ƒ). In de kerkel. courant is de aanmerking gemaakt, dat op ons feest al te veel tegenstelling werd gehoord tusschen kinderen Gods en kindereu der wereld, 't Is zoo, dat dit tot hoogmoedig zelfbehagen kan worden misbruikt. Maar ook hier neemt het misbruik het gebruik niet weg. Die tegenstelling is op zich zelve zeer schriftuurlijk en waar. Zij komt op een zendingsfeest wel te pas. Onze zamenkomst bedoelde iets meer en iets hoogers dan eene ontspanning in de vrije natuur. Terwijl de officiële kerken tegenwoordig met den Sadduceschen of Earizeschen zuurdeesem zoo zeer zijn vervuld, mag men in eene vrije zamenkomst als de onze, voor het meerendeel opregte christenen verwachten. Van daar vond de benaming van kerke der woestijn en loofhutten-feest des Nieuwen Testaments in zoo vele zielen weerklank. De namen en personen des hoofdbestuurs en der uitverkoren sprekers moeten de noodige waarborgen blijven, dat wij van de nieuwerwetsche (moderne) godsdienst niets weten willen, dat ons feest is en blijft een Christenfeest, ter verheerlijking van onzen God en Verlosser, een echt Nederlandsch Evangelisch feest, waarvan de grondtoon is de zielezucht en bede: Uw Koningrijk kome!

Sluiten