Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BIJLAGEN.

Bijlage A. Hoofdrede door D\ l. j. van bhltn, te Wassenaar.

0 Heere, Heere! geef mij mond en wijsheid; zalf Gij mijne lippen met uwen Geest! Amen.

Christelijke Feestgenooten! Van een apostolisch man, columba, die tegen het einde der 6^ eeuw het Christendom predikte en grondvestte onder de heidensche Schotten, vermeldt de geschiedenis, dat hij eene zoo krachtige stem had, dat zij weerklonk, verstaanbaar weerklonk over het geheele eiland zijner vestiging, Iona, d. i. meer dan een kwartier uur in het rond. O, M. H.! hoe zeer zou ik wenschen met zulk eene krachtige stem te zijn begaafd, in dezen oogenblik, daar ik het woord voeren mag tot zoo uitgebreide schaar van uitgelezen Hoorders! Zulk eene stem heb ik op verre na niet. Maar toch twee dingen geven mij moed. 1°. De Heer heeft mij ongezocht en ongedacht hier geplaatst. Hij geeft mond, zoowel als wijsheid aan zijne knechten. 2°. Ten andere; een goede verstaner behoeft, naar onze bekende volksspreuk, slechts een half woord. Een goede verstaner, d. i. een hoorder, die zijn hart bij de voorgedragen zake heeft; want dat hart vult dan aan wat aan de kracht des stemgeluids ontbreekt. Ook uw aller harten zijn hier bij de heilige zaak, die ons vereenigt. Ook uwe harten zullen het ontbrekende aanvullen, niet waar? Luidt niet het getuigenis van het voorjarige feest, dat alle sprekers over het geheel goed zijn verstaan?

Een heilig Bijbelwoord leg ik bij mijne toespraak ten grondslag. Gij leest het 1 Kor. V: 8.

Zoo laat ons dan feesthonden niet in den ouden zuurdeesem, noch in den zuurdeesem der kwaadheid en der boosheid, maar in de ongezuurde brooden der opregtheid en der waarheid.

%

Sluiten