Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hier niet worden gemist. Daarom zijn uit onze klassieke nationale liederen, uit ons Wilhelmus van Nassouwen en uit ons Wien Neerland's bloed, eenige uitgezochte regelen op onze strooibilletten afgedrukt, en die deze niet van harte kan meezingen en meêbidden, hij is geen echte zoon van ons dierbaar Nederland. Maar, gelijk een christelijk staatsman en historiekenner, de heer gboen van pbinstereb, heeft gezegd: „het Evangelie, de blijde boodschap van Gods genade in Christus, is in Nederland bij uitnemendheid nationaal geworden." Die Evangelische, blijde in Gods genade roemende grondtoon, moet op ons feest elk feestgenoot doordringen. Het heet een algemeen Evangelisch Nationaal Zendingfeest. Daarom lieve BBr. en ZZ., Gereformeerden, Afgescheidenen, Lutherschen, Doopsgezinden, Hernhutters! Wat bijzondere onderscheidings-namen gij ook daar buiten moogt dragen, hier hebben die namen beteekenis noch kracht. Hier zijn wij Zendingsvrienden, jezusvrienden, hier willen wij openbaren de eenheid der kinderen Gods. Hier louter, opregt, in de waarheid des heeken , feestvieren voor Zijn aangezigt. Hier op het zorgvuldigst, op het heiligst, vermijden alle toonen, alle strevingen van den nog tegen onzen wil, in ons overgebleven zuurdeesem van den ouden mensch. Want daardoor zouden wij den H. Geest bedroeven en ons zeiven van den zegen van dit feest berooven. "Voor des Heeren aangezigt willen wij vrolijk zijn — alle dingen eerlijk en met orde laten geschieden en tot die orde medewerken. Die anders wil of bedoelt, hij behoort niet aan deze plaats. Politie is hier wel aanwezig — maar gelijk het vorige jaar een trouwhartig politie-agent uitriep: „dat heb ik nooit gezien, hier hebben mj niets te doen!" zoo zij het andermaal. De Geest des Heeren houde hier politie, Gods H. Geest!

„Het Protestantismus zinkt in Nederland; zoo schrijven de Roomsche bladen, en het zoekt zijn toevlugt in de sekte." Nu ja, tot die sekte, waartoe paulus, petbus en johannes behoorden, wil ik en wilt gij gaarne worden geteld.

Denkt, wij vieren feest, een feest is iets verhevens, eene hoogere dan alledaagsehe stemming betaamt ons. Straks gaan wij weder in den strijd en de moeite der wereld. Hier komen wij uitrusten, ons verkwikken en sterken tot dien strijd.

De Grieken hadden een feestmaal vóór een grooten veldslag —■ Israël vierde in hiskia's tijd feest te midden van dreigende landsgevaren — paulus vermaant zijne Christenen tot feesthouden, terwijl de bloedigste vervolgingen aanstaande waren; ja de Heiland stelde een H. feestmaal in in den nacht toen Hij zou worden verraden en overge-

Sluiten