Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dat het bestuur zich had doen vertegenwoordigen door deszelfs medelid Ds. cohen stuabt. Hij kon echter daar het verslag nog niet was uitgebragt, geene bijzonderheden vermelden. Hij herinnerde echter dat het steeds arbeidt op Ambon, in de Minahassa, op ZuidCelebes en op Java. Hij beval dit genootschap, dat toch als zuiver Nederlandsen het oudste in ons vaderland is, dat eenmaal zoo heerlijk bloeide en eene geschiedenis achter zich heeft, die de jeugdigeren k uit en nevens hetzelve ontstaan, nog te maken hebben, aan de voorbede der Zendingvrienden aan en drukte den wensch uit, dat het door alle dezen tot heiligen naijver mogt opgewekt worden, opdat het mogte opleven en bloeijen en met Gods Geest worden bedeeld.

3. Het Java-Comiié als Nederlandsche afdeeling van het Genootschap van ln- en uitwendige zending te Batavia, dus beide één Zendelinggenootschap uitmakende, waarvan de eene afdeeling de belangen alhier, de andere die daar ginds behartigt, heeft tot zendiugsveld thans meer bepaald Java en Sumatra. De erkende Maleische Christengemeente te Batavia, aan wier hoofd Br. bedkhop als zendelingleeraar staat, geholpen door Broeder MiCHAëLis als kateehizeermeester, telt thans ongeveer 60 zielen, van welke in het laatste jaar zes werden toegebragt; terwijl een 20tal personen geregeld godsdienst-onderwijs ontvangen. Van deze gemeente wordt een goed getuigenis aangaande geloof en wandel gegeven. De prediking geschiedt in de daartoe door de Evangelische gemeente afgestane Nieuwe kerk, die ook het benoodigde bij doop en avondmaal verstrekt. Behalve de godsdienstoefeningen des zondagsmorgens in de kerk, worden des zondagsavonds bijbellezingen gehouden in de groote zaal van het Genootschapshuis, terwijl Broeder beükhop ook van tijd tot tijd de predikbeurt vervult voor de zeelieden aan boord van het wachtschip, en daarenboven op het eiland Onrust, zoo dikwijls mogelijk, zoo aan de daar woonachtige Europeërs als aan de bemanning der aldaar liggende oorlogschepen het Evangelie verkondigt.

Nevens bovengenoemden Broeder, arbeiden te Batavia, de oude Maleische Christin chbistinb, de Chinesche Zendeling gangkwee, (voor een jaar met verlof naar China), als ook de Alfoer bompas, een van de twee bij den zendeling ulfees aangevraagde kolporteurs uit de Minahasse; terwijl twee inlandsche knapen van Samarang kosteloos tot het zendingwerk worden opgeleid. — Veel dienst bewijzen ook eenige van de leden der door Broeder betjkhop opgerigte en bestuurde Jongelingsvereeniging, vooral door het bezoeken van de kampongs, waar zij wekelijks bijbeloefeningen houden. De Kersfeestviering

Sluiten