Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Behalve dja ogot, die de Battakkers reeds in den hemel vertegenwoordigt, hebben 4 Sumatranen openlijk den Heer jbztjs beleden; ook is een Christelijk huwelijk ingezegend tusschen simon petbus en chbistina , dat van groote waarde voor de Sumatra-Zending is — waarbij nog 1 Niasser door Broeder denning eb gedoopt, en 1 Dajak door Broeder klammer meegenomen.

Voor de Talautsche Zending heeft men eenigzins meer gearbeid door den nood der broederen gedrongen, en derwaarts verzonden zooveel verzameld kon worden in geld en kleêren, waarvoor vooral dank toekomt aan de Zendingsvrienden die te Doorwerth, Benkum, Bennekom en omstreken wonen.

De geschokte hoop op het welgelukken dezer zending is zeer liefelijk hersteld door de goede tijdingen van daar in den laatsten tijd ontvangen, waaruit blijkt dat de Talauërs hunne afgoden wegwerpen, en het Evangelie genegen worden, enkelen zelfs blijkbaar geloovig zijn geworden.

Uit Zuid-Afrika ontving het genootschap vooral uit Ladysmith en Nieuw-Ermelo gedurig verblijdende tijdingen, — werwaarts in het voorjaar is vertrokken Broeder van der burg, die eenigen tijd in het Zending-Huis te Ermelo woonde, — en wel niet als geordend Zendeling, maar toch als waar Christen derwaarts toog om den Heiland in het Evangelie te dienen, onder de leiding van Bev.

huet en cachet.

Zeven kweekelingen worden in het Zending-Huis opgeleid, waaronder een Chinees met name kook-ti-ang, welke allen aan de Vrienden der Zending, bijzonder die van China en Japan, worden aanbevolen.

5. De Zending der Christelijke Afgescheidene Gereformeerde Kerk. Deze kerk heeft thans 2 Zendelingen in Suriname, 4 Zendelingkweekelingen, en 1 voor de Zending in ons Vaderland en onder de Boomschen.

De beide Zendelingen veenstra en de best zijn ten vorige jare behouden in Suriname aangekomen.

Zij woonden de vrijwording bij en en waren getuigen van het uitnemend gedrag der Negers.

Zij werden met voorkomendheid en liefde ontvangen door den Herv. leeraar conradi, door de Moravische Broeders en den Heer gefken, met wien zij voordurend in goede verstandhouding staan.

De Zending onder de Heidenen aldaar door de Moravische Broeders en de Boomschen ingenomen zijnde, blijft hun echter een

Sluiten