Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ruim arbeidsveld onder de naamchristenen, wier geestelijke toestand hoogst treurig is. De Zendelingen hebben reeds gelegenheid gevonden om te spreken, school te honden en te katechizeren. Er is veel arbeid, schrijven zij, wel voor 20 Zendelingen. Volgens hun oordeel, en ook dat van den heer gefken, is er bepaald behoefte in het midden van Paramaribo eene kerk te bouwen. Maar dan zouden zij over minstens ƒ20.000 moeten kunnen beschikken.

Met innige overeenstemming hebben zij ontvangen den door de Vereeniging van vrienden Israëls afgezonden Broeder morbis. Men hoopt gemeenschappelijk te kunnen werken. En het ware wenschelijk, dat beide Vereenigingen zamen zich opmaakten tot het bouwen van zulk eene kerk.

De Zendelingen zijn bereids met menschen van allerlei rang en stand in aanraking gekomen, en hebben een zeer goeden indruk gegeven.

6. De Nederlandsche Zendingsvereeniging te "Rotterdam, heeft zich bij de prediking des Evangelies onder de Heidenen, de Soendalanden op Java tot arbeidsveld gekozen.

Tot dat doel zijn reeds vijf Zendelingen door haar uitgezonden: de Broeders g. j. grashuis, c. albebs, d. j. van der linden, c. j. cusell en a. dijkstra.

De eerste, Broeder grashuis, is te Bandong, met het bepaalde doel om zich de taal der Soendaneezen eigen te maken, en den Bijbel in die taal te vertolken. — Het behoeft niet gezegd te worden, dat deze studie uit den aard, met vele moeijelijkheden te kampen heeft.

De Broeders albers en cuseül zijn te Tjiandjoer, terwijl de Broeders van der linden en dijkstra te Cheribon gevestigd zijn.

Broeder van der linden echter, is nu te Indramaijoe, alwaar hij arbeidt onder de aldaar wonende Chinezen, waarvan eenige het christendom hebben aangenomen. Genoemde Broeder had deze Christenen leeren kennen op een bezoekreis met den Heer krol, predikant te Cheribon. Zij verlangden zeer hem in hun midden te hebben, ten einde voor zich en hunne kinderen zijn onderwijs te ontvangen.

Het spreekt wel van zeiven, dat er nog van geen eigentlijke arbeid der Zendelingen kan sprake zijn. Het is alles nog slechts voorbereiding voor het groote werk, dat te doen staat.

In den loop van dit jaar, vertrekken nog twee Zendelingen derwaarts, de Broeders geerdink en coolsha.

Sluiten