Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

als een of meer vrienden der Zending de zaak ter sprake brengen en belangstelling zoeken te winnen. Ik bedoel de

ZvidrBeoelandsche Zendingsvereeniging. Zie hier haar ontstaan en hare geschiedenis. Toen Ds. th. h. nahtjijs, na twee jaren adjunkt-Direktor in het onde Zendelinghuis te Rotterdam geweest te zijn, in October 1862 te Bieselingen bevestigd was, vroeg hij op de eerste ringvergadering of in dien ring ook iets voor de zendingszaak werd gedaan. En toen hem dit ontkennend beantwoord was, als ook de uitnoodiging om iets te doen om allerlei redenen werd afgewezen, die niet het minst in de vermeende onverschilligheid der gemeente gezocht werden, liet deze zich niet afschrikken, maar waagde de proef te nemen. Een viertal ambtsbroeders uit den omtrek verstonden zieh met ZEw. om eene Vereeniging op te rigten, en daar de een voor dit, de andere voor dat Genootschap meer sympathie gevoelde, besloot men aan elke afdeeling zoo veel mogelijk vrijheid te laten. Zoo is de Zuidbevelandsche Vereeniging ontstaan. De verschillende afdeelingen, waarin leden der gemeente met den leeraar het bestuur uitmaakten, houden elke maand bidstond en deelen elke week Zendings- en andere geschriften aan de leden mede. Te Bieselingen alleen, eene gemeente van 500 zielen, zijn 34 leden, die jaarlijks gelden bijdragen en daarvoor onderscheidene Zendelings-geschriften ontvangen. Het laatste werkt zoo goed, dat velen die vroeger weinig of niet lazen, er nu veel lust in gekregen hebben, en de liefde voor de zaak wordt er kennelijk door aangevuurd, want terwijl er vroegere jaren in die gemeente alleen op pinksteren voor de zending werd gekollekteerd en deze kollekte gewoonlijk geen vier gulden opbragt, zijn thans in diezelfde gemeente in de twaalf laatste maanden bij verschillende gelegenheden meer dan / 100 voor de zending gegeven. Twee of drie malen in het jaar vieren zij feest, hebben zij algemeene vergadering in eene der afdeelingen. De voorgangers wekken dan de gemeente op daar heen te gaan, en zoo waren er op de laatste vergadering in Maart te 's Heeren-Abtskerke, behalve de voorgangers, acht rijtuigen en boerenwagens, om het feest bij te wonen. De leden van de overige afdeelingen worden bij zulk eene gelegenheid door die waar het feest is, gastvrij ontvangen. Op deze algemeene vergadering treden drie of vier sprekers, niet enkel predikanten, op. Dit vindt zeer veel bijval en de kerken kunnen ter naauwernood de belangstellenden en nieuwsgierigen bevatten. Hierdoor zijn de Zuid-Bevelandsche Zendingsvrienden op

Sluiten