Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de gedachte gebragt of het niet mogelijk zou zijn op hun eiland een feest als te Wolf hezen, in miniatuur te vieren; doch omdat hunne Vereeniging nog zoo jong is, dacht het hun beter hier nog een of twee jaren mede te wachten. Te Hoedekenskerke is een boerenjongen, door het hooren spreken over den nood der Heidenen in het hart getroffen, en denkt er nu over zich aan het Zendingswerk te wijden. Moge van dezen zeeuwschen boerenknaap door Gods genade nog eenmaal voor het heilige werk der Zending worden, wat er van dien Gelderschen herdersknaap geworden is, die nu onder de Battaks arbeidt!

Wij wenschen van harte den Zeeuwschen Broeders een dergelijk feest toe, als dat wij heden hier vieren. Ja, dat de Zendingsfeesten zich in ons land vermenigvuldigen; immers de behartiging der evangelische Zending werpt een magtigen dam op zoowel tegen ongeloof als bijgeloof.

Nu nam Rev. j. welsh, leeraar bij de Episcopaalsche kerk te Liverpool het woord:

Hij bragt den Christenen in Nederland een broedergroet van de Engelsche Zendingsvrienden over. Men kende aldaar ook dergelijke zamenkomsten, maar zeker geen meer getuigenis gevend van éénheid der liefde en des geloofs. Nederlanders en Engelschen behoorden één te zijn vooral op godsdienstig gebied. Voor vervolgde Protestanten uit Engeland was Nederland meer dan eens eene veilige wijkplaatsen vrijhaven geweest in dagen van nood en storm, en de geloofsbelijdenissen van de Hervormde kerken in beiden landen rusten geheel op denzelfden grondslag. Maar wat de waarachtige éénheid der belijders in onderscheiden kerkgenootschappen uitmaakt en burgers van verschillende landen met elkander verbindt, en ook aan nationale zendingsfeesten een internationaal karakter geeft, dat kan dan niets anders zijn dan de gemeenschappelijke liefde voor den éénen en eenigen Heiland, den Zaligmaker van zondaars.

Na hem sprak Eev. george jamieson,* leeraar bij de Engelsch Episcopaalsche gemeente te Old-Aberdeen (Schotland.

In Nederland gekomen alleen met het doel om zijn broeder in

Sluiten