Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Gods, die alle verstand te boven gaat! Dien vrede hebben wij ontvangen, immers in zooverre wij Hem hebben aangenomen, die onze vrede is. Bij het in zijne heilige tegenwoordigheid opgewekt gevoel onzer zware zondenschnld, hebben wij ook zijne onuitsprekelijke liefde gevoeld, die getrouw is gebleven tot in den dood en ons eene volkomene vergeving, eeuwig leven en zaligheid verworven heeft. „Vrede zij ulieden!" alzoo is tot ons gesproken, en zou het dan ons ook niet gelden, dat: „Gelijkerwijs Mij de Vader gezonden heeft, zende ook Ik ulieden!"

Al de werken Gods zijn eene zending aan ons. „Die zijne engelen, zijne gezanten, maakt tot winden, zijne dienaren tot vlammen vuurs." Ja, in storm en bliksem niet alleen, maar ook in 't liefelijk zonlicht dat ons beschijnt, in 't wolkengevaarte dat ons overschaduwt, in den regen die onze velden besproeit, in alles wat daar bestaat en leeft en groeit en werkt, spreekt God tot ons; maar wij hebben zijne taal niet verstaan tot dat Hij kwam die ze ons verstaanbaar heeft gemaakt door den invloed zijner liefde. Vooraf gegaan werd Hij door abraham, mozes en de profeten, die van God gezonden waren en zelf heeft Hij op zijne beurt zijne apostelen uitgezonden; maar van dat geheele goddelijke zendingswerk is en blijft Hij zelf het middelpunt. Ja, Hij is het bij uitnemendheid, dien de Vader gezonden heeft, Hij het afschijnsel van 's Vaders heerlijkheid, het uitgedrukte beeld zijner zelfstandigheid, die alle dingen draagt door het woord zijner kracht. In hem is God zelf tot ons gekomen, in Hem zijn wij met God verzoend. En nu — gelijkerwijs Hem de Vader heeft gezonden, alzoo zendt Hij ook ons.

Die zending, geliefden! heeft geen ander doel dan den vrede, dien jezus heeft aangebragt, alom te verkondigen. Vrede zij ulieden! Die stem moet van ons allen uitgaan tot alles wat ooren heeft om te hooren. De geheele Christelijke zending, zij is niet anders dan het noodzakelijk gevolg en de voorzetting van het werk van jezus christus. De voortzetting van zijn werk: want Hij zelf is 't die bij voortduring ons zendt. Niet slechts eenmaal heeft Hij zijne apostelen uitgezonden; nog altijd zendt Hij ons uit. Niet slechts eenmaal heeft Hij, zinnebeeldig op zijne apostelen geblazen en tot hen gesproken: „Ontvangt den H. Geest." Nog altijd werkt Hij door zijnen H. Geest in de gemeente en bezielt haar met zijne kracht.

Daarom is ook de Christelijke zending de blijvende getuigenis dat jezus leeft. Neen, het zijn geene bijoogmerken die wij bedoelen, het zijn geene wereldsche, tijdelijke voordeelen waar naar wij jagen;

Sluiten