Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

heden in Gods hand zijn, dat Hij ons als middelen gebruikt om zijn werk te volvoeren, dat werk, dat blijft in eeuwigheid. O, het is zoo zalig die vaste overtuiging te hebben, dat het Godsrijk dat jezus in zijn bloed gesticht heeft, eenmaal in heerlijkheid komen zal; dat niets die komst kan verhinderen, dat door onze getrouwheid in de kracht des Heiligen Geestes, ook bij alle zwakheid en gebrek, die komst bevorderd en bespoedigd wordt.

Welaan dan, Geliefden! vieren wij met blijden moed en met vast vertrouwen onze heerlijke Zendingsfeesten. Laat ze nu reeds getuigenis afleggen te midden van ongeloof en allerlei afval. Laat ze nu reeds een voorspel zijn van de eindelijke zegepraal van onzen Koning. Vergeten wij niet dat in deze wereld jezus niet dan door lijden en door liefde zegepraalt. Toonen wij ons slechts bereid om met Hem te lijden; leggen wij steeds onder elkander en jegens allen zulk eene liefde aan den dag als Hij. Dan mogen wij ook al het genot onzer feesturen smaken; ja dan is het ons somtijds alsof onze blik zich verheldert: de aarde verheerlijkt zich voor onze oogen tot een hemelsch paradijs; de Zonne de geregtigheid beschijnt ons, die zon die niet ondergaat; daar omringen ons de scharen der gezaligden, daar hooren wij de hallels weêrklinken, daar stemmen wij, opgetogen van geest, verruimd van hart, met het loflied in: „Het Lam dat geslagt is, is waardig te ontvangen de kracht en rijkdom en wijsheid en sterkte en eer en heerlijkheid en dankzegging." O, moge dat loflied, op duizenderlei wijs ook nu reeds aangeheven, nimmer, nimmermeer in onze harten besterven. Dat zij zoo!

Bijlage F. Toespraak van Ds. c. j. du saae, te 's Gravesande.

In uwen Naam, driemaal Heilig God, Vader, Zoon en Heilige Geest! zij ons begin, onze voortgang, ons einde! Heere jeztjs! die door uwe genade ons herwaarts trekt, wees voor vele verduisterden in 't verstand een helder licht. Vorm allen, die naar U zich mogen noemen door hunne wedergeboorte en de vernieuwing huns gemoeds tot Zendelingen van U in hunne naaste omgeving. Bestuur, bekroon den arbeid uwer Evangelieboden aan alle oorden der wereld en bereide en bewerke uw alvermogende Geest voor hun woord, daar 't is uu> Woord, alomme voorspoedigen ingang, als 't een getuigenis is van hun levend Christendom... Vader! Zoon en Heilige Geest! kom, wees, blijf of woon steeds bij ons, in oüs en leer ons

Sluiten