Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geesten zijn ontwaakt, want de teekenen der tijden worden steeds duidelijker, — want „het Koningrijk der Hemelen wordt steeds meer geweld aangedaan... Alwaar het doode ligchaam zal zijn, aldaar zullen de arenden vergaderd worden," zeide de Heer. O mijne vrienden! hoe meerder storm op godsdienstig gebied, des te meerder ontwaken van geestelijk leven, des te meer openbaring des geestes en der kracht, des te sneller aanwas van christus gemeente, des te spoediger komst van het Godsrijk!... want, ziet! juist door al dat ongeloof en onchristendom, door al dat bijgeloof en materialisme worden, onder het bestuur van den Koning der Kerke, de velden meer wit om te oogsten... Christus, mijn Heer en mijn God, wordt immers gepredikt — daar door den vijand, ginds door den twijfelaar, elders door den dweeper! gepredikt? Hoe dan? Hoe dan? Maar hoort gij 't dan niet vragen hier door dezen, daar door genen en dat door menschen, die vroeger nooit over godsdienst, over Christendom, over dergelijke zich bekommerden: „wie is dan toch die christus , dat er zoo over Hem getwist wordt?" Welnu begint men zóó niet te onderzoeken en komt men door onderzoeken niet tot zoeken en door zoeken tot bidden, omdat men bevindt dat 't alléén biddende gelukt, de waarheid te vinden?... zóó, zonder dat't wordt bedoelt, bouwt men 't Godsrijk, waar men 't dacht af te breken: want Koning jezus doet al dien tegenstand en twijfel gedijen tot zaliging van zoekende zielen, tot verheerlijking des Vaders: want de uitbreiding zijner duurgekochte gemeente is verheerlijking des Vaders...

Daarom, vrienden van de Zendingszaak! dank ik eerstelijk mijnen God door jezus christus over u allen, dat uw geloof verkondigd wordt in de geheele wereld; want, waar 't ook verkondigd wordt 't Evangelie der genade en des vredes — 't zal niet ledig wederkeeren, maar als een goed zaad, gevallen in vóóraf door God wél toebereide aarde, zal 't, door de krachtdadige genadewerking des Heiligen Geestes onmerkbaar menige gezegende vrucht kweeken en 't welbehagen zijns Heeren en Zenders volbrengen...

o ïïoevelen zijn welligt hier aanwezig, die op 't vorige Zendingsfeest als nieuwsgierigen herwaarts gingen, door een onverklaarbaar verlangen gedreven, — als belangstellenden luisterden, door een heilig verlangen naar iets onverklaarbaars aangegrepen, als heilbegeerigen, zwaar bekommerden, her- en derwaarts geslingerd, huiswaarts keerden, — rusteloos zoekende naar 't „ééne hun nog ontbrekende iets" voortleefden en die, o ondoorgrondelijke barmhartigheid Gods! thans

Sluiten