Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dingen van het Koningrijk der Hemelen: want waar het hart vol van is, daar vloeit de mond van over. Hier verneemt de geloovige weêr nadrukkelijk de roepstem zijns Heeren: „Voorwaar! voorwaar zeg Ik u, tenzij iemand wederom geboren worde uit water en geest hij kan het Koningrijk Gods niet ingaan." Hier is versterking en vertroosting te verkrijgen door het ouderling geloof en kan men leeren voor elkander en voor anderen zendeling van christus te zijn. Want voor een krachtig, levend, in een nieuwen godzaligen wandel vruchtbaar geloof moet de wereld wijken. — Christus toch heeft reeds de wereld overwonnen en daarom zal ook de Christen, die met christus strijdt, in 't geloof, zegepralen over ongeloof en satansgeweld... Christus wil, dat de zijnen Zendelingen van Hem zijn. Dat is zijne eer en onze zaligheid. Niet, omdat Hij de zijnen noodig heeft, maar Hij wil, dat de wereld, die Hem niet wil kennen en daarom niet kan aannemen, in ons de waarheid, de goddelijkheid des Evangelies zie. O, Vrienden des Heeren! Kent dan uwe heilige roeping als Zendelingen van christus om te versterken en te vertroosten. Uw oog zij daartoe op den Gekruiste, ligchamelijk uit het graf Verrezene en eeuwig in den hemel Levende. Uw gebed zij tot Hem, uwe verwachting van Hem, die zóó genadig u versterkt en vertroost op dit Zendingsfeest.

Heere jezus! zij uwe genade ons genoeg en worde uwe kracht in onze zwakheid volbragt... Och, Heere! wees Gij voor elk, die in 't duister dwaalt, een helder licht, dat hem in de schaduw des doods bestraalt, op 't vredepad zijn voeten rigt. Eenige Zaligmaker doe Gij alle -dezen eens vrede vinden in U, om altijd blijde Zendelingen te worden in hunnen kring, in kerk en maatschappij, in school en huis!... Amen.

Bijlage G. Toespraak van den Heer j. van den hookn, te Zutphen.

Het is eene heerlijke en hartverheffende gedachte, M. H. dat deze schoone aarde — eens door Gods hand geschapen, eens door de zonde ontwijd en in eene schouwplaats der wezenlijkste ellende veranderd —■ dat die aarde weder zal worden één groote, heilige tempel, waarin de lofzangen van het Oosten, en het Westen, het Zuiden en het Noorden zullen zamensmelten, en de glorie van het kruis ztillen vérmeiden.

Sluiten