Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bene heerlijke gedachte, dat de gekruisigde, verworpene Koning der Joden — eenmaal het Hoofd van een handvol onderdanen slechts — de Koning zijn zal, voor Wien alle knie zich zal buigen, Wien alle tong zal belijden; een Koning, van Wiens kennis de gansche aarde vol zijn zal, gelijk de wateren den bodem der zee bedekken!

Ja, dat ia eene hartverheffende gedachte voor het geloovige gemoed, en die gebouwd- is op de onfeilbare beloften des getrouwen Gods.

Wanneer een gouddelver in de ingewanden der aarde eenen korrel goud vindt, dan spreekt hij in zijn hart: Mijne ziel! zijt vrolijk, hier rust een schat, deze ééne korrel is er het bewijs voor,

Zoo is de bekeering van éénen Heiden een teeken van de aanstaande Volheid, die ingaan zal.

t Is zoo, op den huidigen dag, is deze aarde, met opzigt tot God en Zijne dienst, nog grootendeels woest en ledig, en een donkere nacht heerscht in vele deelen der wereld en in millioenen harten.

Maar de levende Heer met Zijne levende gemeente gaat overwinnend voort De Geest des Heeren zal het doen, en het Evangelie en het geloovig gebed zijn de wapenen, die achttien eeuwen beproefd zijn bevonden; die achttien eeuwen krachtig zijn gebleken, en dje den zegen hebben der rijkste beloften en tot in de verste tijden!

Deze dag is eene 'profetie!

De gemeenschap der heiligen, zich openbarende in zamenwerking en vereenigd gebed, is de ware toestand, die der gemeente Gods op aarde betaamt en die noodzakelijk vruchtbaar is in de heerlijkste gevolgen.

De kracht en de zegen dier gemeenschap staat echter in het naauwste verband met haar beginsel.

Het is over: „het ware beginsel op het gebied der Zending" dat ik eenige woorden tot u wilde spreken.

Dat beginsel is liefde.

De koninklijke, algemeene wet is, volgens de H. Schrift: „gij zult uwen naaste liefhebben gelijk uzelven."

Deze wet tot algemeene menschenliefde is wijs, want zij heeft ten doel: de kinderen Gods tot een deelnemend, ootmoedig, werkzaam volk te maken.

Deze wet is heilig, want zij beschaamt en beschuldigt den zondaar, en arbeidt om de natuurlijke neiging: de zelfzucht, .ten onder te brengen.

Deze wet is vruchtbaar, want zij spoort aan tot opofferingen, zij dringt tot gebed, zij maakt den gezegende tot eenen zegen.

Sluiten