Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wederom stoutmoedigen, die zeggen dat jezus niet opstaan is van de dooden, waardoor Hij krachtig bewezen werd de°Zoon van God, de christus te zijn. En dat achttien eenwen, nadat de kerk is gebouwd en staande gebleven op dat enkele feit: de opstanding N van «zus uit de dooden! Zijn dat geen bewolkte, ja donkere dagen * midden in den zomertijd der Christelijke jaartelling? 'Wat een langdurige donkerheid in den zomer voor den akkerbouw zijn kan, dat noem ik zulke donkere dagen voor de gemeente des Heeren: een oordeel Gods. En evenzoo een Zendingsdag', een Zendingsfeest, als waartoe wij thans zijn opgegaan, een zonnige, een aangename, een liefelijke dag. Is hij het niet? De dag, die ons het vonge jaar hier vereenigde, was dat in rijke mate, en ik twijfel met, of ook deze zal ons dien indruk medegeven. Wij gingen toen bemoedigd, gesterkt in het geloof van hier en prezen/God in onze harten. — Wat zegt ons deze dag, dit feest? •

Vóór alle dingen, dat «zus leeft. Als na vele donkere dagen de zon het wolkenfloers scheurt, dan troosten we ons, dat zij haar bemoeijmg met ons nog niet heeft gestaakt. Zoo deze feestdag op geestelijk gebied. De lust, de ijver om herwaart* te komen is eene vrucht van het Evangelie der genade, van de voortdurende" werking des H. Geestes in de gemeente. Hier is toch naauwelijks ' wat de zinnen kan streelen. De duizenden hier bijeen, zijn gedoopten in den dood en de opstanding van «zus, hun opgaan tot, dit feest drukt uit, dat zij leven onder den adem des H. Geestes dien «zus vóór Zijn heengaan -van de aarde, aan Zijne gemeente" beloofde, m Zijne plaats, tot een blijvenden Trooster. _ Het ongeloof beweert, dat de gemeente van christus gebouwd is op de fabel van «zus' opstanding, dat de tijd gekomen is, dat de blinddoek des bijgeloofs voor de oogen moet weggerukt worden, dat wij den leidband van Bijbelgezag kunnen afwerpen, en ieder zelfstandig op eigen gezag moet gelooven. Bij voorbaat heft het juichtoonen aan, dat het getal dergenen die in «zus' naam de knie buigen afneemt. Hoort, deze dag, Toehoorders! verheft zijn glans boven dat nachtlicht. Dit feest toont, dat het dwaze Gods nog sterker is dan der menschen. Deze duizenden getuigen: jezus leeft! Ko- ' men zij niet bijeen in het geloof, dat «zus opgestaan is van de dooden, om zich een rijk te formeren, dat de wereld aan zijne heerschappij zal onderwerpen? - in het geloof, dat de prediking ijdel en ijdel het geloof zou zijn, zoo jezus niet was opgestaan? In dat geloof zijn wij hier vereenigd en verwachten wij vrucht

Sluiten