Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van den Zendingsarbeid onder de Heidenen. Gelijk een zonnige dag in treurige bewolkte zomerdagen des landmans hoop op den oogst verlevendigt, zoo deze dag, de hope des Christens op den Zendingsoogst. Hij kent het bevel: predikt het Evangelie aan alle creaturen, — en de profetie, dat jezus regeren zal van zee tot zee, van de rivier tot de uiterste einden der aarde, en dat de aarde vol zal worden van de kennis des Heeren, gelijk de wateren den bodem der zee bedekken. De Christen gelooft dat woord en heeft er eerbied voor, hij verlangt naar de vervulling dier profetie. Hij kent zijne roeping. En wanneer 800 millioen blinde Heidenen hem smeeken: „Komt over en help ons," dan hoort hij daarin de stem zijns meesters, die hem kocht met Zijn bloed, — dan hoort hij daarin de weeklagten van zoovele arme zondaren, voor de eeuwigheid geschapen, die, wanneer ze zonder wet gezondigd hebben, ook zonder wet zullen verloren gaan. Hij sluit zijn oor, zijn hart, zijn beurs niet voor hem toe. — Hier zijn duizenden bijeen op een Zendingsfeest. Om elkander te beloven, hoe vele Heidenen zij bekeeren zullen? Niets minder dan dat. Die in zulk een kracht den Zendingsarbeid wil aanvangen, sla de hand niet aan den ploeg. Neen, maar de kracht van. den levenden Heer, die medewrocht met Zijne dienaren, die zelf, — maar door ons — zal toedoen tot de gemeente, die zalig wordt. Gel.! de oogen van jezus zien hier op ons neder, met welgevallen. Als Hij Zijne discipelen beval het Evangelie aan alle kreaturen te prediken, dan liet Hij daarop volgen: en ziet, Ik ben met u alle de dagen, tot aan de voleinding der wereld. Trots alle magt van ongeloof en bijgeloof, staat de kerk van Christus tot op dezen dag als een levend getuige van jezus magt en trouw, dat de poorten der hel Zijne gemeente niet zullen overweldigen. Broeders en Zusters! met het oog op jezus, de hand aan den ploeg geslagen, om Zijn ■ heerlijk rijk uit te breiden, Zijn kruis te planten in aarde, nog dronken van het bloed der afgodenoffers. — Hij zal met ons zijn, Hij zal het ons wel doen gelukken. Heel de asrde is jezus' eigendom!

Predikt deze dag een blijde toekomst voor de Heidenwereld, — ook niet een betere toekomst voor onze eigen kerk? Ik doe u maar denken aan de spreuk: de zegenende ziel zal vet gemaakt worden. Alle gehoorzaamheid aan 's Heeren bevelen wordt goed beloond, maar vooral aan het bevel om het Evangelie te verkondigen aan, alle kreaturen. Die de Heidenen zegent, die anderen zegent, die zegent zichzelven. Immers, dan keeren wij met ernst

Sluiten