Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Die Sach' ist Dein, Herr jisü chmst, Die Sach an der wir stehn,

Und weil es deine Sache is, Kann sie nicht untereehn

Dat is:

Daar 't uwe zaak, o ntzva is, De zaak waarvoor wij strijden,

Is ook haar zegepraal gewis, Zij kan geen neerlaag lijden.

Bijlage L. Hoofdzakelijke inhoud van het gesprokene door Ds. h. c. bekvoets, te Ridderkerk.

Gezegend zij de God en Vader van onzen Heer JEZUs chbistus

°nSJ!TDd h6eft met 8116 Seesteliike ^gemngen in chbistus' «zus. Met dit Apostolisch woord mogen wij elkander wel begroeten m dezen tempel der natunr, waar zoovele broeders en zusters vereemgd zrjn, waar geen vraag is naar eenigen kerkgenootschappelijken naam, maar naar éénheid i„ chbistus. Aanvankelijk wordt hier vervuld wat onze Heiland eens bad: „Dat zij allen één zijn "

„Eenheid in chbistus;» bestaat deze, dan is er ook tusschen ons eene enheid m strijd en in roeping, maar ook in uüzigt, omdat er bestaat eene éénheid des geloofs, der liefde en der hope, die hare ware beteekenis erlangt in chbistus, Die het Hoofd is.

Benhevd in strijd. _ Deze 14* van Hooimaand doet ons denken aan eenen anderen 14*» Julij, namelijk van 't jaar 1099, toen de vrome kruisvaarders Jeruzalem omringden, ter verovering van het heilige graf; in vastheid des geloofs en tevens in ootmoed des harten waren zij daar strijdende, om den volgenden dag te overwinnen; en het kruis te doen eerbiedigen, dat nu nog door ongeloov,gen werd gesmaad! - Was er toen strijd rondom Jeruzalemsmuren, wat dunkt u? zal er niet nog bij allen, die bidden om den vrede van Jeruzalem, van strijd sprake zijn? Zal de gemeente van chbistus dien niet moeten kennen, als zij getrouw zal zijn aan haar Hoofd, en als Zendinggemeente zich openbaren, der wereld tot eene getuigenis?

Die strijd is een geestelijke, omdat het ook hier geldt: door Mijn Geest zal het geschieden, zegt de Heere; een veelomvattende, want millioenen natuurgenooten roepen om redding en licht uit de duisternis; een moeijeUjke, tegenover zooveel dat ontmoedigt of waarin de

Sluiten