Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Heer wachten wil leeren; een gezegende, omdat de levende Christen zich niet kan onttrekken en de getrouwe Heer de pogingen zegent en den geloofsmoed bekroont; een voortdurende, want het geloof, geroepen om bergen te verzetten, weet van geen wankelen. Zouden wij ons op dit feest niet hebben te beschuldigen van laauw- en traagheid? Hoe zal het ons zijn na dit feest? zullen wij vuriger bidders, blijmoediger gevers worden? — In den strijd zij het kruis van Golgotha door ons beschouwd niet slechts als de grond van alle leven, of het vereenigingspunt met alle nieuwe broeders, maar ook als de pleitgrond waarop worde gevraagd, dat Jezaia's profetie in vervulling trede: „daarom zal Ik mijnen knecht een deel geven van velen en Hij zal de magtigen als een roof deelen." En strijdende vereenigen wij ons in het gebed:

„o Koning van uw Kerk, Bekroon Uw eigen werk. Uw wenk is alvermogen."

Groot zij het voorregt, rijk de zegen een medestrijder te mogen zijn, wanneer de liefde cheisti ons dringt. O vergeten wij het niet, dat er ook eene éénheid in roeping is, namelijk: „gij zult mijne getuigen zijn." Dat „getuigen zijn," geldt niet slechts onze zendelingen, die heengaan, 't doelt niet op onze gebeden en gaven, die de zendingzaak steunen; maar het brengt eene herinnering aan iederen wedergeborene, door den Heiligen Geest, om in den kring, waarin hij geplaatst is, getrouw te zijn. Wij wijzen daarbij op het gebied der inwendige zending, opdat de Christen een volgeling zich betoone van Hem, Die kwam om verlorenen te zoeken en zalig te maken. Naar de verschillende levenstoestanden en levensbestemming zij onze roeping verschillend, maar op zooveel heeft de Christen te letten: op de maatschappij, waar hij het zout moet wezen; op den lande, waar nooit het Kaïns woord hem ontglippe: ben ik mijns broeders hoeder? — op het onderwijs, opdat aan jongere en oudere kweekelingen worde ingeprent als hoofdwetenschap „chbistus en zijn kruis;" op den huisselijken kring, waarin men, zij het onder veel strijd, getrouw moet willen wezen, jegens zijne naaste omgeving. Die roeping geeft den toetssteen in handen van onze liefde voor chbistus; doet de vraag: in hoeverre wij getrouw zijn? en leidt tot onderzoeking: of het Koningrijk Gods reeds binnen in ons is?

Vergete geen levend Christen het Apostolisch woord: „die spaarzamelijk zaait, zal spaarzamelijk maaijen, die in zegening zaait zal in zegening maaijen!"

Sluiten