Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ginselen van zelfverloochening en liefde als in het aangezigt slaan. De bloem en keur der Zendelingen worden meer en meer eenstemmig in het getuigenis, dat de Zendeling, die waarlijk van zijn werk vrucht wil zien, Europa's drinkgewoonte moet ten offer brengen. En kunnen wij loochenen, dat alleen wanneer Christenen dit en gelijksoortige offers willen brengen, er met magt onder de honderde millioenen der Heidenwereld kan gewerkt worden? Zonder een ernstigeu wil daartoe moet wel, hetgeen verrigt wordt zoo beperkt en nietig blijven, dat het meer schijnbetoon dan magtbetoon van liefde verdient te heeten. Schoon zijn feesten, als die wij heden vieren. Schoon is deze opgang van duizenden tot gebed voor den bloei van het koningrijk Gods en tot heiligen lofzang ter eere des Yaders, die door en in zijnen Zoon de wereld met zichzelven verzoende en ons magt gaf dat woord der Verzoening te brengen tot de einden der aarde. Maar eerst waarlijk schoon is ons feestvieren, als bij gebed en lofzang, de Heilige Geest met onzen geest kan getuigen, dat wij als Maria van Bethanie, al wat wij konden gedaan hebben voor den chbistus Gods. Niet allen kunnen wij vaderland en betrekkingen verlaten, maar allen kunnen wij het vleesch en zijne lusten kruisigen en genietingen laten varen, wier heillooze invloed zoo bewijsbaar, wier geoorloofdheid zoo onzeker is. Beproeve dan ieder heden zichzelven, welke het karakter en de omvang zijner, zelfverloochening en van zijn liefdebetoon is. Doen wij dat, niet met het oog op eene zelfzuchtige, steenharde wereld; maar met het oog en hart op den gekruisden chbistus en de grootheid der genade in Golgotha's offer ons betoond. Zoo doende zullen wij ons niet meer verbazen over de zelfverloochening van eenen Zendeling , maar door de liefde van chbistus gedrongen en door den Heiligen Geest geleid, zullen wij met de uitnemendste der Zendelingen wedijveren, totdat wij het den grooten hervormer calvltn in gernoede kunnen nazeggen: „Heer! ik heb U mijn hart als een slagtoffer opgeofferd." Dat zij zoo!

Bijlage N. Toespraak van den Heer j. voorhoeve, hcZ. te Rotterdam.

Waarde Feestgenootent Het is eene zeer algemeen heerschende meening onder de Christenen, dat de Zending onder de Heidenen ten doel heeft, de bekeering der volken, en niet, van een grooter of kleiner aantal bijzondere personen. Lang is ook door mij deze

Sluiten