Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Die tijd verhaaste de Heer! Mogelijk zijn wij reeds aan den vooravond van dien zevenden dag. Nu is het strijden, dan zal het juichen zijn.

Amen! jeztjs christus! Amen!

Ja, Gij zult in 't groot heelal 't Kijk der duisternis besehamen,

Tot het niet meer wezen zal. Woon! o Heiland 1 in ons midden:

Onder uwe heerschappij

Zijn wij zalig, zijn wij vrij; Leer ons strijden, leer ons biddenI

Amen! heerlijkheid en magt

Word' U eeuwig toegebragt!

Bylage B. Toespraak van D8." o. g. de moen te Doesborgh.

Waarde vrienden der Zendingszaak!

Genade en vrede worde u geschonken of vermenigvuldigd.

Toen de profeet elia te Horeb was, geschiedde het woord des Heeren tot hem: „Wat maakt gij hier, elia ? Zijn antwoord was: „Ik heb zeer geijverd voor den Heere der heirscharen, want de kinderen Israels hebben nw verbond verlaten, uwe altaren afgebroken en uwe profeten met het zwaard gedood en ik ben alleen overgèbleven en zij zoeken mijne ziel om die weg te nemen." Het is mijn doel niet om over deze woorden verder uit te weiden; maar slechts om u te vragen: „Wat zouden wij den Heere antwoorden, indien Hij ons heden vroeg: wat maakt gij hier ?" Zouden wij dan ook kunnen zeggen: dat wij zeer geijverd hebben voor den God des hemels en der aarde, dat we zeer begeerig zijn, dat Zijn. naam worde geheiligd, dat Zijn koningrijk kome en Zijn wil geschiede?

Zoo iemand onzer deze beslisde keuze nog niet gedaan heeft', dan moge het heden, voor hem de tijd daartoe zijn; daar alleen de ware vereerders van den levenden God, een regt belang stellen in Zijne eer en het heil van arme zondaren.

Is God in den hemel, op aarde heeft Hij ook de Zijnen. Zijn koningrijk, letwelk Hij door Zijn Geest en woord vergadert uit alle geslacht en taal en volk en natie. Van eeuwigheid had de Heere reeds gedachten des vredes; maar in het heden der genade volvoert Hij Zijn eeuwig voornemen, hetwelk Hij heeft gemaakt in christus jezus , den Zoon Zijner liefde.

Sluiten