Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

En toch hoe treurig het ook in de Heidenwereld gesteld is, de groote apostel zegt: „dat de Heidenen zijn medeèrfgenamen en van hetelfde ligchaam en mededeelgenooten Zijner belofte in christus doom hel EvangeKt." Daarom achtte pauxus zich.zeer beweldadigd dat hij van het Evangelie een dienaar geworden was, naar de genade Gods, die hem was gegeven naar de werking Zijner kracht. Uitnemend schoon is Zijne betuiging: „Mij den allerminsten van al de heiligen is deze genade gegeven, om onder de Heidenen, door Ut ïEvangelie te verkondigen den onnaspeurlijken rijkdom van christus, en allen te verlichten, dat zij mogen verstaan, welke de gemeenschap der verborgenheid zij, die van alle eenwen verborgen geweest is in God, welke alle dingen geschapen heeft door jbz17s °hbistus, opdat nu door de gemeente bekend gemaakt worde aan de overheden en magten in den hemel de veelvuldige wijsheid Gods, naar het eeuwig voornemen dat Hij gemaakt heeft in christus jezus onzen Heer."

Wanneer wij van den Gever aller goede gaven en volmaakte giften een PAUxus-hart ontvangen, dan zal het ook, als dat van den apostel, kloppen voor de Zendingszaak, welke naar waarheid, de zaak des Heeren mag genaamd worden. Niemand meene dus dat het den Heiland onverschillig is of men voor Hem leeft of niet leeft, en arbeidt of niet arbeidt.

Heeft jezus voor zondaren willen lijden en sterven, dan wil Hij ook dat in Zijnen naam gepredikt zal worden bekeering en vergeving der zonden, onder alle volken, beginnende van Jeruzalem" Zijn bloed heeft Hij niet te vergeefs gestort. Degenen, die Hij met Zijn dierbaar bloed gekocht heeft, en die door Zijn' Geest geheiligd worden, moeten en zullen toegebragt worden tot Zijn eeuwig koningrijk. Geen schaapje van den goeden Herder zal ver-, loren gaan. Ze zullen allen, te Zijner tijd tot Hem komen, uit het Oosten, het Westen, het Zuiden en het Noorden en eenmaal aanzitten aan de bruiloft des Lams.

Daarom laat God hun het Evangelie prediken, opdat zij gelooven zouden in Zijnen Zoon. Daarom werkt Hij het geloof in hunne harten door Zijn' Geest en woord. Daarom moeten alle dingen ten goede medewerken, dengenen die naar Zijn voornemen geroepen zijn. Geve maar de Heere dat de tijd spoedig aanbreke dat de aarde vol worde van de kennis des Heeren, gelijk de' wateren den bodem der zee bedekken; dan werpt de blinde Heiden zijn afgod neder voor de vledermuizen en mollen, en Israël erkent den

Sluiten