Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gemeente weten te vergaderen, een Christengemeente uit de vrienden der Zending. Van de Behartiging dier Zending, is een wedergeboorte te wachten ook voor de vaderlandsche Kerk!

En nu, Geliefden! ik eindig. Reeds sprak ik te lang. Gunt mij dus slechts één woord tot besluit. De schoone feestdag is voorbij — maar wat niet voorbij gaat, (God geve het, en Hij zal het geven!) dat is de rijke herinnering, dat is de indruk van 'tgeen gezien is, en gehoord, en genoten, dat is de vernieuwde ervaring van 's Heeren trouw en nabijheid, het verlevendigd bewustzijn van de gemeenschap des geloofs. Wij willen ons geen droombeelden, scheppen, en ons noch elkander bedriegen. Hier voegt geen toon van zelfbehagen en eigengeregtigheid, maar van ootmoed en schuldgevoel. Ach; zelfbehagen, geveinsdheid,.hoogmoed en wereldzin is ook heden niet uit ons midden en uit ons eigen binnenste verbannen geweest. Neen, wij waren nog geen Christenen, en niet uitnemend boven anderen, ómdat wij naar het feest te Wolf hozen opgegaan zijn. Maar dit is zeker: ieder die hier aanwezig was, kan een zegen hebben ontvangen op dezen dag. Daar waren opregte vrienden van chbistus en zijn rijk, zij zijn opgebouwd en verblijd; daar waren zwak-en kleingeloovigen, zij zijn versterkt en bemoedigd; daar waren nieuwsgierigen, en zij kunnen tot nadenken zijn gebragt; onverschilligen, en de Heer heeft toch ook tot hun hart en geweten gesproken. O God weet, hoe de zegen, hier ontvangen, straks als wij van hier gaan, in 't hart zal worden meegedragen naar huis en gezin, hoe 't zaad der wedergeboorte hier uitgestrooid, alzoo heinde en ver zal worden gevoerd, hoe in menig hart een zaadkorrel gevallen is, die later nog vrucht dragen zal, hoe deze feestdag, voor meer dan één gemoed, de geboortedag werd van een nieuw geestelijk leven!

Och, of niemand van hier ging, zonder nader tot chbistus te zijn gekomen, of meer nog gewonnen voor Hem! En eens, als de groote dag des Heeren gekomen is, en de Heer der kerk de gansche schare der verlosten en gezaligden, uit alle volken en natiën en tongen, om zich verzamelen zal, — de gróote vergadering der eerstgeborenen in den Hemel, om met allen, die Hem zijn toegebragt door het Evangelie, feest te vieren in het paradijs daarboven, dan worde er niet één onzer gemist! Amen_

Sluiten