Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

riëiöendheid van Zijn werk geloochend; niet door Joden of door Heidenen, maar door Protestantsche Christenen, door leden, door leeraren en leidslieden der gemeente. Zoo iemand met bescheidenheid en heiligen ernst de eer van zijnen verguisden Heer zoekt te handhaven, wordt Hij met smaadheden overstelpt. Terwijl Rome al hare krachten inspant, om het vroeger veroverde te behouden en het eens verlorene door alle middelen te herwinnen, bereidt het half geloof haar den weg. Rome spot met Protestanten, die al hunne heerlijkheid vinden in niet Roomsch te zijn, terwijl zij zeiven de dierbaarste waarheden des Evangelies ontzenuwen ; ja, dit Evangelie zelf, zooveel het in hun is, vernietigen. Velen hebben zich aan christds geërgerd, velen ergeren zich dagelijks aan Hem. Thans staat Hij voor u, kloppend aan de deur uws harten; Hij herinnert u alles, wat Hij voor u volbragt heeft; Hij wijst u op Zijn leven, Zijn lijden en Zijn sterven; voor zondaren heeft Hij zich vernederd en Zich zei ven vernietigd; voor zondaren het kruis verdragen en de schande veracht; voor zondaren is Hij in het graf nedergedaald, opgestaan, ten Hemel gevaren, en thans zit Hij aan de regterhand Gods, waar Hij nog voor zondaren bidt. Bij elk woord door Hem geuit, bij elk werk door Hem gewrocht, bij elk oordeel door Hem gezonden, bij elke genadegave over u uitgestort, bij elke,ervaring Zijner liefde, bij elke zegening door u gesmaakt, bij elke belijdenis, ooit door u afgelegd, bidt, bezweert Hij u : Wilt ook gij niet Weggaan ?

Wilt gij weggaan? Eene zonderlinge vraag! is uw antwoord. Hoe! zijn wij niet goede Christenen en vast besloten als Christenen te leven en te sterven ? »Weggaan''' veronderstelt dat men «gekomen" is; welligt zouden wij moeten vragen i Zijt gij ooit tot christds gekomen? Zijn wij niet van Christelijke ouders geboren? is wederom uw ant-

Sluiten