Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kerk van c/rtfisros heeft nooit geloochend, dat de Zoon een ander is dan de Vader, maar daarmede is geenszins gezegd, dat Hij een mindere is. Wij spreken hier niet van het vleeschgeworden Woord. Jezds op aarde zijnde, heeft nooit geschroomd Zijne ondergeschiktheid aan den Vader te verklaren. Wanneer wij dus eenheid met den Vader vasthouden, dan spreken wij van het Woord, dat van den beginne af bij God was en dat God was. Hiermede immers is duidelijk gezegd, dat het Woord b j God zijnde, een ander was dan God, terwijl hetgeen on middellijk volgt: »En het Woord was God," even luide verkondigt: «Niet minder dan God."

Dikwerf worden door de schrijvers des Nieuwen Testaments titels en verrigtingen, in het Oude Testament aan Jehova toegeschreven, zonder aarzelen onmiddellijk op jezus toegepast. Hoe hadden zij zulks durven doen, indien zij voor een oogenblik hadden verondersteld, dat de Zoon minder was dan de Vader (*)?

Reeds bij de schepping der wereld wordt gezegd, dat God hemel en aarde schiep door het Woord: Het worde licht I terwijl de Geest Gods zweefde op de wateren. Het geheele Oude Testament kent den Engel Gods, die van alle andere engelen onderscheiden, en aan Wien den naam en de eere van Jehova toegekend wordt, Jesaja noemt den Messias «Sterke God, Vader der eeuwigheid." Jeremia prijst den Spruit uit davids huis als «Jehova, onze geregtigheid" (Jesaja IX: 5, Jeremia XXIII: 6). De Israëliten mattheüs en petrds erkennen Hem voor den Zoon des levenden Gods. Joiianxes, de Israëliet, verkondigt Hem als

(*) Op bladz. 37 van het boekje van Ds. meyboom wordt de vraag geopperd: «Is de Zoon niet dezelfde als de Vader?" en het antwoord is: • Ons wordt uitdrukkelijk geleerd, dat de Zoon een ander en minder persoon dan de Vader is."

Sluiten