Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ben de Eerste, Ik ben de Laatste, en behalve Mij is er geen God, spreekt de Heer, de Koning van Israël, zijn Verlosser, de Heer der heirscharen" (Jes. XLIV: 6). JonANNEs, nedervallende als dood voor den Zoon des menschen, verneemt uit Zijnen mond de woorden: »Vrees niet, Ik ben de Eerste en de Laatste" (Openb. I: 17, 18; XXII: 13, 16). JoëL zegt ons: »A1 wie den naam des Heeren zal aanroepen, zal behouden worden (Joël II: 32). Pi.Di.rjs spreekt van christus: »Een zelfde is Heer van allen, een iegelijk die den naam des Heeren zal aanroepen, zal zalig worden" (Kom. X: 12, 13), terwijl de Apostel petros betuigt: »Er is ook onder den hemel geen anderen naam, die onder de menschen gegeven is, door welken wij moeten zalig worden" (Hand. IV: 12). Maar waar zouden wij- eindigen, zoo wij slechts al die verschillende benamingen wilden aanhalen, die door mozes en de Profeten van Jehova zijn uitgesproken, en in het Nieuwe Testament door de Apostelen op jezüs van Nazareth zijn toegepast? Wij zwijgen nog van al de plaatsen, die in het Nieuwe Testament zelf de Godheid des Heeren prediken.

De Belijdenis uwer kerk verklaart: «Wij gelooven in den éénigen God, Die een Eenig Wezen is, in hetwelk zijn drie Personen, in der daad en waarheid van eeuwigheid onderscheiden, naar hare onmededeelbare eigenschappen, namelijk de Vader, de Zoon en de Heilige Geest." En van Christus wordt geleerd i »Wij gelooven, dat jezus christds, naar Zijne Goddelijke natuur, de eeniggeboren Zoon Gods is, van eeuwigheid geboren, niet gemaakt noch geschapen, want alzoo zoude Hg een schepsel zijn ; maar eenswezens met den Vader, mede eeuwig, het uitgedrukte beeld der zelfstandigheid des Vaders en de glans Zijner heerlijkheid, Hem in alles gelijk zijnde" (*). Daarentegen leert men elders: »Er is in het Evangelie niets, dat ons (*) Belijdenis des Geloofs, art. 8 en 40.

Sluiten