Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

goden en valschen godsdienst verbonden — den dienst van den waren God en van den waren godsdienst öf onmogelijk maakt, öf er eene bespotting van is. WH brengen dit in verband met eene latere alinea: „opdat wij een gerust en stil leven leiden in alle godzaligheid en eerbaarheid," en in verband met een voorgaande alinea: „opdat de ongebondenheid bedwongen worde, en het alles met goede ordinantie onder de menschen toe ga."

„Om het rHk des Antichrists te gronde te werpen," heet het verder. Wat onze Vaders door het rijk des Antichrists verstonden, behoort meer tot de opvatting van de woorden, dan tot de stelling zelve; zoodat wij door dat rijk des Antichrists iets anders kunnen en mogen verstaan dan zij, zonder het artikel zelf aan te tasten. Als wij bijv. door het rijk van den Antichrist verstaan, eene macht, publiek optredende, of mei openbaar gewéld ingaande tegen den Christus en het christelijke, dan moet de Overheid öf lijdelijk aanzien, dat alle christelijke zeden en godsdienst met geweld worden uitgeroeid in het maatschappelijk samenleven, öf zH moet zich tegen dat anti-christelHke, als een rijk georganiseerd, stellen; en dan is zij zeer zeker tot het laatste geroepen, totdat die verwoestende macht te gronde is geworpen, d. i. haar demoraliseerende invloed is gebroken.

„En het Koninkrijk van Jezus Christus te bevorderen, 't Woord des Evangelies overal te doen prediken, opdat God van een iegelijk geëerd en gediend worde, gehjk Hij in Zijn Woord gebiedt." In deze woorden wordt weer iets gezegd van het „de hand te houden aan den heiligen Kerkendienst," en wel in meer positieven vorm dan in het voorgaande. Tot nu toe was het tegengaan, nu is het bevorderen.

Hier zij men vooral voorzichtig, om de Overheid niet op het terrein der Kerk over te brengen. De Kerken zHn geroepen in hare ambten aan den welstand en aan de uitbreiding

Sluiten