Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

is, zou zij dan niet voor de eer van dien God moeten opkomen en tegen dat kwaad moeten ingaan?

Met terugwijzing naar ons bovenstaand betoog in punt 2 komen we op tegen de tegenstelling: de Overheid moet öf O. Testamentisch te werk gaan, öf zij mag in deze zaak niets doen. Alleen over de vraag, in hoever zn de hand moet en kan houden aan den heiligen Kerkendienst, zonder van haar terrein af te gaan en op het terrein der Kerk over te gaan, kan verschil van oordeel zijn. Doch dan is in elk geval toegeven wat in het Art. staat. Er is geen bewijs voor, dat de Overheid overal het Woord des Evangelies moet doen prediken, wordt gezegd.

Het komt hier aan op dat „doen prediken." Gelijk wjj in punt 2 aantoonden, hebben de Kerken in dezen hare roeping, die zij niet mogen nalaten, nóch aan anderen overlaten. Doch kan de Overheid op haar terrein en met hare macht niet zorgen, dat de Kerken deze hare roeping onverhinderd kunnen vervullen? En wat dat uitroeien van afgoderij en allen valschen godsdienst betreft, dat staat niet gelijk met het uitroeien van de ketters. Te herinneren aan de gelijkenis van „het onkruid in den akker," baat niet. Of zou de Heere in die gelijkenis willen leeren, dat de goddeloosheden der menschen niet mogen worden beteugeld, en dat alle openbare lasteringen en tergingen Gods en der waarheid ongemoeid mogen voortwoekeren onder de oogen der Overheid, die bij Gods gratie regeert en bestraald wordt door het licht der bovennatuurlijke openbaring? Heeft zij, blijvend op haar eigen terrein, geen roeping voor de eere Gods en het heil der menschen? — Wij wijzen ook in dezen naar de breedere uiteenzetting in punt 2. Dat de redactie van het Art. onduidelijk is, wat door het rijk van den Anti christ te verstaan, heet het verder. Wn zouden liever zeggen: het Art. bepaalt dit niet nader, en beperkt dus niet; redenen waarom wü minder gebonden zijn door dit Art. in onze opvatting. De zaak is echter duidelijk genoeg.

Niet de handhaving van dit Art. heeft, onzes erachtens,

Sluiten