Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

A. VAN DE GEWONE LEDEN. Art. 4.

De gewone Leden zijn gehouden da Vergaderingen op hunne plaats zoo getrouw mogelijk bij te wonen, en in het algemeen alle hun ten dienste staande middelen aan te wenden, om het doel der Vereeniging te bevorderen.

Art. 5.

Zij zijn geroepen zich te herinneren, dat het voornaamste doel is zamenbinding en zamenwerking, en dat het voornaamste middel daartoe is, dat elk de minste worde en aller dienaar zij door nederigheid, zachtmoedigheid en lijdzaamheid.

Art. 6.

Zij benoemen bij volstrekte meerderheid van stemmen, uit ieder plaatselijk Ressort, eenen Afgevaardigde, ten einde de geheele Provincie op de algemeene Vergaderingen vertegenwoordigd zij,

Art. 7.

Elk gewoon Lid ontvangt een exemplaar van het Programma en Reglement, tegen betaling van tién cents.

Art. 8.

Alle Leden in de Provincie (*) betalen jaarlijks-

(•) De plaatselijke CornmissiSn knnnen, om redenen van behoefte, ook van deze verpligting ontslaan.

Sluiten