Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zij blijven bij hunne aftreding dadelijk weder verkiesbaar.

Abt. 13.

De Afgevaardigden zijn tegelijk Voorzitters van de Vergaderingen in hun plaatsehjk Ressort; zij kunnen zich door de Leden van hun Ressort een Secretaris en Penningmeester laten toevoegen en vormen dan met dezen eene plaatselijke Commissie.

Art. 14.

Zij vertegenwoordigen de stem en het gevoelen van de Leden van hunne plaats op de algemeene Vergaderingen, en geven van het verhandelde aldaar aan de Leden van hun Ressort zoo veel mogelijk een uitgebreid verslag.

Art. 15.

Zij brengen (na aftrek der plaatselijke onkosten) het overschot der contributiën naar de Hoofdcommissie over, terwijl zij aanspraak kunnen maken op eenige vergoeding van reiskosten.

Art. 16.

Drie Afgevaardigden van verschillende plaatsen het wenschelijk achtende om eene algemeene vergadering te houden, hebben het regt, met overlegging van redenen, zulks van de Hoofdcommissie te vragen.

Deze voldoet aan dit verzoek, bijaldien de aangevoerde redenen haar belangrijk genoeg voorkomen,

Sluiten