Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Abt. 24.

De Secretaris houdt naauwkeurig de notulen, correspondeert met de Afgevaardigden, schrijft met den Voorzitter de Algemeene Vergaderingen uit en copieert alle helangrijke gewisselde stukken.

0

Art. 25.

De Secretaris ontvangt de rekeningen en de voorschotten der plaatselijke Commissiën, betaalt de gewone en buitengewone onkosten en doet jaarlijks rekening en verantwoording aan de Hoofdcommissie met de afgevaardigden.

Art. 26.

De Hoofdcommissie regelt het ontstaan der plaatselijke Commissiën en poogt de verschillen, welke tusschen Afgevaardigden onderling, of tusschen Afgevaardigden en Leden mogten ontstaan, uit den weg te ruimen. Ingeval van verwarring heeft zij het regt eene plaatselijke Commissie te ontbinden en een ander daarvoor in de plaats aan te stellen.

Art. 27.

De Hoofdcommissie blijft aansprakelijk voor alle handelingen, die zg uit naam der Vereeniging doet, en kan deswege op elke Vergadering door Afgevaardigden ondervraagd worden.

Sluiten