Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TEKST: Hand. XXVI: 27».

Gelooft gij de Profeten?

De keuze van dezen tekst behoeft niet geregtvaardigd te worden; hij beantwoordt, gij zult mij dit gereedelijk toestaan, volkomen aan de behoeften van dit plegtig uur. Ik mag evenwel niet verzwijgen, dat ik nog door eene bijzondere reden bewogen geworden ben, dit woord der Schrift heden ochtend met ulieden te behandelen. Gij weet, dat het den Heer behaagd heeft, mij in deze laatste weken met eene ernstige ongesteldheid te bezoeken, en gedurende mijne ziekte, was ik vooral met deze woorden werkzaam. Ik wist niet, welke de uitgang van deze krankheid zoude zijn, en de vraag moest te meer en te krachtiger in mijn gemoed oprijzen, of wel de hope mijns harten, indien de Heer mij thans opriep, op hechte en vaste grondslagen, rustte. Waarop toch rust ons vertrouwen voor de eeuwigheid? Op jezus en het werk door Hem volbragt. Maar wie is jezus? De van den beginne af beloofde Verlosser. Hoe kan dit beslist worden? Slechts uit en naar de Schrift. Van den beginne af is aan de Vaderen gedurende al de verschillende eeuwen, de belofte van eenen Messias gegeven geworden. Hij leeft in de Profeten en de Profeten door Hem; zij staan en vallen met elkander. Een Christus, die den toets der Profeten niet zoude kunnen doorstaan, zoude een valsche Messias wezen, en elke hope op Hem gevestigd, ^qu met bittere teleurstelling eindigen. Belangrijk daarom moet voor elk Christen de vraag zijn: wat hebben de Profeten aangaande den toekomenden Verlosser voorzegd, en in hoe verre heeft jezus van Nazareth

Sluiten