Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in Zijnen Persoon, zoowel als in het werk door Hem gewrocht, aan deze voorspellingen beantwoord? Maar gelooft gij de Profeten? Ex gevoel, mijne Vrienden! dat deze vraag even belangrijk als rijk is. Immers, alles getuigt van Hem; alle Profeten hebben Hem verkondigd, en het kan niet voldoende geacht worden, slechts het een of andere uit dezen of genen, of zelfs uit al de Profeten te kiezen; maar veeleer is het noodig, de overal verstrooide wenken en trekken zamen te vatten en te stellen, zoo men een eenigzins volledig beeld van Hem verkrijgen zal, die "het afschijnsel der heerlijkheid en het uitgedrukte beeld der zelfstandigheid des Vaders is." Ik moet mij daarom ook vergenoegen met enkele weinige aanwijzingen, met hier en daar iets aan te stippen, daar het onmogelijk is alles te ontwikkelen of in bijzonderheden te treden. Inderdaad, vele woorden zijn niet noodig, waar de Heer zelf door werken der barmhartigheid, zoo luide onder ons en tot ons spreekt.. Trouwens, alle redenen des Heeren zijn geene ijdele woorden of klanken, maar krachtige werkingen, gelijk elk werk Gods niet slechts eene daad, maar tevens een luid getuigenis is. Waar de Heer zoo krachtig spreekt, voegt het ons, eerbiedig zwijgend, te luisteren.

Gij hebt de vraag reeds vernomen. Zij luidt:

"Gelooft gij de Profeten?"

Wie vraagt?

Wat vraagt hij ?

Wat antwoordt men hem?

I. Wie vraagt ? wij weten, het is de Apostel paultjs, die deze woorden eens tot den Koning agrippa rigtte. Slechts met een kort woord herinneren wij aan de omgeving en aan de bijzondere omstandigheden, onder welke deze vraag uitgesproken werd. Gij herinnert u, dat de Apostel door sommigen beschuldigd werd, dat hij door het brengen van eenige Grieken in den tempel

Sluiten