Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

te Jeruzalem dien had ontheiligd. Spoedig ontstond er eene beroerte, patjlus werd door het volk gegrepen en zwaar mishandeld, ja, men zocht hem te dooden, en slechts door de tusschenkomst van den Overste der bende, die den Apostel deed gevangen nemen, werd hij uit de handen der Joden verlost. Spoedig was men genoodzaakt, in de stilte van den nacht, den Apostel van Jeruzalem te verwijderen, en de Overste zond hem aan den stadhouder felix. Deze laatste hoorde somtijds den Apostel, en was zelfs voor zijne prediking zeer bevreesd geworden, en hoewel van de onschuld des Apostels volkomen overtuigd, liet hij hem toch, daar hij den Joden eene gunst bewijzen wilde, toen festus in zijne plaats kwam, gevangen. Van den partijdigen festus beriep paulus zich op den Keizer te Rome; maar ook voor festus zoude de Apostel nog van de heerlijkheid des Evangelies getuigenis afleggen. Door den Koning agbippa en door bebnice, die hem begroeten wilden, bezocht, roemde festus de regtvaardigheid en onpartijdigheid, waarmede hij, de Romeinsche stadhouder, den gevangenen Apostel behandeld had. Hierdoor werd de nieuwsgierigheid van agbippa naar den persoon des Apostels opgewekt, en hij begeerde hem te zien en te hooren. Zijn wensch werd volgaarne door festus ingewilligd, en — de vijandig gezinde Joden hadden dit voorzeker het minst gewild — aan paulus werd nu de gelegenheid gegeven, in tegenwoordigheid van festus, agbippa en beenice, en van de oversten over duizend en van de voornaamste mannen, die in de stad waren, van jezus den Nazarener te getuigen. Zoo moesten zijne vijanden door hunne beschuldigingen aan den Apostel den weg bereiden, om het Evangelie op plaatsen en aan personen te brengen, waar en aan wie het anders, menscheKjk gesproken, nooit toegang zoude gevonden hebben. Onwillekeurig rijst hier eene vergelijking op met eenen man, die ook in andere opzigten veelzins met den Apostel overeenkomt, namelijk luther ; want ook aan dezen werd op den rijksdag te Worms door zijne vijanden de gelegenheid-verschaft, om voor den Keizer

Sluiten