Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

was;- zoodat hij elke verandering zich gaarne en ligt liet welgevallen? "Ik meende waarlijk bij mij zeiven," getuigt hij, ten aanhoore van eene groote schare, "dat ik tegen den naam van jezus van Nazareth vele wederpartijdige dingen moest doen." Ja, wij weten van hem, dat zij,- die tegen den eersten martelaar der Christelijke Kerk valsch getuigenis hadden afgelegd, hunne kleederen aflegden aan de voeten eens jongelings, genaamd 8aulu8, die mede een welbehagen had aan den dood van stefanus. Is hij misschien ook uit eigenbelang bewogen geworden het Evangelie te omhelzen? In die dagen was het getal der Christenen nog zeer gering, en zij maakten eene sekte uit, die overal tegengesproken werd; slechts weinige geringen en onaanzienlijken behoorden tot hen, en voorzeker een man, begaafd en ijverig als paulus was, had veel meer kans op aardsch gewin en tijdelijke voordeelen bij de Joden, dan bij de kleine schare, die nog niet eens eenen eigenen naam had ontvangen. De priesters wisten volkomen, dat paulus geen gering te achten werktuig in hunne handen was, en zouden voorwaar volgaarne zijne heb- en eerzucht hebben bevredigd, zoo hij voortgegaan ware met de discipelen van jezus niet enkel in Jeruzalem, maar ook in andere steden op te sporen, boven mate tegen hen te woeden, hen tot lasteren te dwingen, en om te brengen. Was hij misschien zeer ligtgeloovigf Maar bewijst hij dan niet elke waarheid, die hij predikt, uit de schriften des Ouden Testaments? Toont hij . die overeenstemming des geloofs niet aan in de heiligen des Ouden, en in die des Nieuwen Verbonds? Verkondigt hij niet het plan en de bedoelingen Gods tot aan het einde der wereld, en is hij niet altijd bereid om aan een iegelijk rekenschap te geven van de hope die in hem is? ja, beroept bij er zich niet hier en elders uitdrukkelijk op, dat bij het evangelie niet van menschen, maar van God zeiven heeft ontvangen, en dat jezus, dien hij vervolgde, aan hem persoonlijk verschenen is? Daaruit ziet men, antwoordt gij, dat zoo niet tigtgeloovig hij dan toch bijgeloovig is! Hij behoort tot die over-

Sluiten